วัตถุประสงค์โครงการ
      
 
รายงานผลการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (ข้อมูล NAP)  
   
เลือกตัวชี้วัด :

ประเภทข้อมูล
ระดับ  : 

เลือกจังหวัด :  

 เลือกหน่วยงาน :  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.2557
 
 
กราฟเปรียบเทียบ
 
     
ความกว้างกราฟ px
กราฟแท่งกว้าง %
ทิศทางข้อความ องศา
     
ลำดับ สี ป้ายค่าข้อมูล
กราฟ 1
Pick Color(Current Color is #3399FF)
กราฟ 2
Pick Color(Current Color is #FF0000)
กราฟ 3
Pick Color(Current Color is #FFA500)

TYearHCodeZoneNameProvNameCD4_BLNRegis_HIV%CD4_BLVL_CoverRegis_New%VL_CoverVL_SuppVL__Cover%VL_Supp
2552 10747 พัทลุง,รพท. พัทลุง 475979.66384780.85343889.47
2553 10747 พัทลุง,รพท. พัทลุง 546090.00586885.29465879.31
2554 10747 พัทลุง,รพท. พัทลุง 577774.03646992.75496476.56
2555 10747 พัทลุง,รพท. พัทลุง 505590.91637090.00476374.60
2556 10747 พัทลุง,รพท. พัทลุง 587577.33758687.21657586.67
 
      เนื่องด้วยการดำเนินงานวัดผลงาน HIVQUAL-T สืบเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน 10 ปี ในปี 2557 นี้ทางสำนักโรคเอดส์ฯ สนับสนุนการใช้ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โดยสนับสนุนให้ใช้ตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานคุณภาพดังต่อไปนี้

     * ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์การดำเนินงาน จากรายงานผลการดำเนินงานจากระบบบริการข้อมูลสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (NAP) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ โดยตัวชี้วัดหลักสำคัญที่แนะนำให้มุ่งเน้นคือ CD4 Baseline coverage, VL coverage, VL suppression, การขาดการติดตามรักษาและอัตราการเสียชีวิต

* ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน HIVQUAL-T ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก โดยมีประโยชน์ครอบคลุมตัวชี้วัดในด้านการดูแล ซึ่งไม่มีในรายงาน NAP เช่น การคัดกรองโรคร่วมต่างๆ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การเปิดเผยผลเลือดในเด็ก การเตรียมความพร้อมในการส่งต่อวัยรุ่นไปคลินิกผู้ใหญ่ เป็นต้น
 

 
       
 

    Photo Gallery

ประชุมเพื่อศึกษาระบบการส่งต่อหรือขยายงาน HIV/Aids ไปยังระบบงานต่างๆ ของสถานพยาบาลและหน่วยงานอื่น ประชุมการจัดการความรู้ด้านการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ด้วยกระบวนการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) งานสัมมนา HA Forum ครั้งที่ 13 'เรียนรู้บูรณาการ งานกับชีวิต' ประกาศผล แนวภาพให้กำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ ประกาศผล แนวภาพสะท้อนปัญหา ปรัชญาชีวิต ทัศนคติ สัมมนา National HIVQUAL Forum ครั้งที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร QI Training สคร.2 สระบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลากร QI Training สคร.11 นครศรีธรรมราช QI Training สคร.10 เชียงใหม่ QI Training สคร.4 ราชบุรี QI Training สคร.7 อุบลราชธานี QI Training สคร.6 ขอนแก่น การสัมมนา HA National Forum ครั้งที่ 11 การสัมมนาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนการพัฒนาคุณภาพฯ สคร.9 พิษณุโลก พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้าน HIV/AIDS จ.ตรัง การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ QI TOT (โคราช) ทดสอบเครื่องมือการประเมินโครงสร้างองค์กร HIVQUAL-T Forum ครั้งที่ 2 QI TOT ครั้งแรก HIVQUAL-T Forum ครั้งที่ 1

โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผู้ใหญ่และเด็กในประเทศไทย
สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.02-5903207 cqihiv@gmail.com (best resolution 1280x800)