วัตถุประสงค์โครงการ
      
 

 
   
ชื่อ:
รหัสผ่าน:
   
  ลืมรหัสผ่าน 
  สมัครเข้าใช้งานระบบ 

 
 
 
 
 

     Last Update

  ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม"เพื่อติดตามการดำเนินโครงการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารกฯ" เขต.2 จังหวัดพิษณุโลก
  แบบสำรวจการให้บริการยาต้านไวรัสและการบริหารจัดการคลังยาของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2558
  เอกสารประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ สำหรับการรับรองเฉพาะโรคด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  แนวทางบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี สำหรับสถานบริการสุขภาพ (HIV Counseling and Testing Guideline)
  การจัดการความรู้ ผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ผู้ใหญ่และเด็กในประเทศไทย
  ขอเชิญสมัครเข้าอบรม พัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคตับ กำหนดการ 4 ภาค ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคใต้
   
 

    Link & Report - รายงานข้อมูล

  ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ACC เขต 2 พิษณุโลก แบบสำรวจการให้บริการยาต้านไวรัส NAP Report HIVQUAL-T Pediatric HIVQUAL-T VCTQUAL and VCTTools TB/HIV CAN Survay
    

    Download - ดาวน์โหลดไฟล์

คลังความรู้ กรมควบคุมโรค Slide QI Forum ครั้งที่ 1 โครงการจัดการเชิงรุกเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี จากมารดาสู่ทารก ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้การดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี และการพัฒนาคุณภาพบริการด้วยโปรแกรม Pediatric HIVQUAL-T

    Photo Gallery - ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมการสัมมนา QI National Forum ครั้งที่ 1 ประชุมการให้การปรึกษาเพื่อเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก ประชุมเพื่อชี้แจงและหาแนวทางการดำเนินงาน Pediatric Cure และแนวทางการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาเด็กติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประชุมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลรายงานตัวชี้วัดสัญญาณเตือนการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส (EWI) และแนวทางการส่งต่อวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้การดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี และการพัฒนาคุณภาพบริการด้วยโปรแกรม Pediatric HIVQUAL-T ประชุมเพื่อศึกษาระบบการส่งต่อหรือขยายงาน HIV/Aids ไปยังระบบงานต่างๆ ของสถานพยาบาลและหน่วยงานอื่น ประชุมการจัดการความรู้ด้านการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ด้วยกระบวนการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) งานสัมมนา HA Forum ครั้งที่ 13 'เรียนรู้บูรณาการ งานกับชีวิต' ประกาศผล แนวภาพให้กำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ ประกาศผล แนวภาพสะท้อนปัญหา ปรัชญาชีวิต ทัศนคติ สัมมนา National HIVQUAL Forum ครั้งที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร QI Training สคร.2 สระบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลากร QI Training สคร.11 นครศรีธรรมราช QI Training สคร.10 เชียงใหม่ QI Training สคร.4 ราชบุรี QI Training สคร.7 อุบลราชธานี QI Training สคร.6 ขอนแก่น การสัมมนา HA National Forum ครั้งที่ 11 การสัมมนาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนการพัฒนาคุณภาพฯ สคร.9 พิษณุโลก พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้าน HIV/AIDS จ.ตรัง การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ QI TOT (โคราช) ทดสอบเครื่องมือการประเมินโครงสร้างองค์กร HIVQUAL-T Forum ครั้งที่ 2 QI TOT ครั้งแรก HIVQUAL-T Forum ครั้งที่ 1
 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผู้ใหญ่และเด็กในประเทศไทย การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผู้ใหญ่และเด็กในประเทศไทย

สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.02-5903207 cqihiv@gmail.com(best resorution 1280x800)