1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพ (โครงการหลัก) : สื่อความหมาย สะท้อนให้เห็นภาพกิจกรรมของโครงการหลัก

2. สรุปผลงานโดยย่อ : เขียนสรุปสั้น ๆ ระบุจุดเน้นของผลงาน/โครงการหลัก ว่าทีมได้ปรับปรุงอะไร และเกิดผลลัพธ์อะไร

3. เป้าหมาย : ระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายหลักของโครงการหลัก

4. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : ระบุว่าปัญหาที่ต้องการแก้ไขคืออะไร มีผลกระทบต่องานหรือการดูแลผู้ป่วยอย่างไร เกี่ยวข้องกับใครบ้าง มีสาเหตุสำคัญจากอะไร ซึ่งที่มาของปัญหาควรมาจากการระดมสมองวิเคราะห์หา root cause

5. การเปลี่ยนแปลง : ระบุการเปลี่ยนแปลงแต่ละประเด็นที่นำมาทดสอบในโครงการพัฒนาคุณภาพฯ (โครงการย่อย) ให้รายละเอียดที่เพียงพอเพื่อเข้าใจว่าแผนการดำเนินงานเป็นอย่างไร

6. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง : มีการแสดงผลลัพธ์ / เป้าหมายที่ได้ของแต่ละโครงการย่อยและส่งผลให้ตัวชี้วัดหลักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยแสดงเป็นตัวเลข แผนภูมิรูปภาพ เป็นต้น

7. บทเรียนที่ได้รับ : นำเสนอบทเรียนที่ได้จากการจัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ โดยสรุปมาจากการเรียนรู้ จากกิจกรรมย่อยตามวงรอบของกระบวนการ PDSA เช่น ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ปัญหา , นวตกรรม หรือเครื่องมือที่เกิดจากการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (แนบไฟล์) และ ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพในโอกาสต่อไป ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเอดส์อย่างรุนแรง

Post เรื่องเล่าของท่าน  แสดงผลเรื่องเล่าทั้งหมด


 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      

   แนวทางการสรุปผลงานการพัฒนาคุณภาพ ด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (CQI Story) กลับหน้าแรก