ความหมายของ HIVQUAL 
        HIVQUAL (Quality of HIV care) คือรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการดูแล ผู้ติดเชื้อ โดยการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ในโรงพยาบาล

ความเป็นมาของ HIVQUAL Project
          HIVQUAL Project ริเริ่มและพัฒนาโดยสถาบันเอดส์ รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา มีเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

          HIVQUAL Project ประยุกต์ปรัชญาหยิน-หยาง ของประเทศจีนในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ คือ คุณภาพของการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์เป็นกระบวนการต่อเนื่อง มีความสมดุลย์ใน 3 องค์ประกอบได้แก่ การวัดผลการปฏิบัติงานการดูแลรักษา (Performance Measurement (PM)) การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement (QI)) มีระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพภายในองค์กร (Infrastructure) และกิจกรรมที่เสริมให้เกิดการพัฒนาได้เร็วและต่อเนื่อง คือ การเรียนรู้แบบกลุ่ม (Group Learning)
          ซึ่งหมายความว่า การพัฒนาคุณภาพบริการจะต้องทำควบคู่กันระหว่างการวัดผลการปฏิบัติงานการดูแลและการปรับปรุงคุณภาพ ภายใต้บริบทของหน่วยงานที่ต้องสร้างความเข้มแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ เช่น นโยบายขององค์กรและผู้บริหาร ทีมที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพ คณะกรรมการดำเนินงาน การทำงานเป็นทีม ตลอดจนทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อการสนับสนุนการวัดผลการปฏิบัติงานและการปรับปรุงคุณภาพเป็นประจำและต่อเนื่อง (Continuous quality improvement, CQI)
                                                                                                             

การปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษาด้านเอชไอวี/เอดส์ โดยรูปแบบ HIVQUAL 
          เป็นรูปแบบการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงาน (HIVQUAL model) เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานให้มีแนวทางในการการพัฒนาคุณภาพการดูแลได้เองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งรูปแบบนีประกอบด้วยวงล้อการดำเนินงาน 2 วง คือ ระดับของการวางแผนเพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดการดำเนินงาน (HIV Quality Program) ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน และ ระดับของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Project) ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน

HIV Quality Program Cycle

แผนงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ (HIV Quality Program Cycle) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน

1. กำหนดและวางแผนงานพัฒนาคุณภาพ

 • ระบุหัวหน้า/ผู้นำทีม และผู้มีส่วนร่วม
 • แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
 • วางแผนงานพัฒนาคุณภาพ
 • กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานตามแผน

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ

 • สร้างระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน
 • ทบทวนข้อมูลการวัดผล
 • กำหนดทีมรับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพ
 • สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

3. ประเมินผลงานพัฒนาคุณภาพ

 • ประเมินประสิทธิภาพของโครงการพัฒนาคุณภาพ
 • ประเมินการทำงานของทีม
 • เรียนรู้และตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน
 • กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อความยั่งยืนของโครงการ

Quality Improvement Project Cycle

          การดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพการดูแลภายหลังการวัดผลการปฏิบัติงานการดูแลตาม HIVQUAL Model มีการดำเนินงานในรูปโครงการ โดยมี 6 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวน เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล Review, Collect and Analyze Project Data

 • ทบทวนข้อมูล
  • ถูกต้อง, มีอยู่จริงหรือไม่
  • ทราบข้อมูลพื้นฐาน, ช่วยจัดลำดับความสำคัญของแผนกิจกรรม
 • รวบรวมข้อมูล
  • วัดอะไร, วัดอย่างไร
  • วิเคราะห์ข้อมูล
 • นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2 จัดสร้างทีมงาน

 • แนวทางการสร้างทีม
  • กำหนดบทบาทของสมาชิก
  • หัวหน้า ผู้ประสานงาน ผู้ดำเนินการ
  • สร้างสัมพันธภาพภายในที
 • การเขียนบันทึกการดำเนินงานโครงการเพื่อให้ทีมเข้าใจตรงกัน 

ขั้นตอนที่ 3 ทบทวนกระบวนการดำเนินงาน

 • เข้าใจกระบวนการทำงาน
 • ระบุสาเหตุของปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงาน

ขั้นตอนที่ 4 วางแผนการดำเนินงานและทดสอบการเปลี่ยนแปลง

 • กำหนดการเปลียนแปลงโดยใช้ วงล้อ PDSA
 • วางแผนการทดสอบ
 • ดำเนินการทดสอบตามแผน

ขั้นตอนที่ 5 คณะดำเนินงานประเมินผลที่ได้จากการดำเนินการร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก

 • สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
  • การเขียนรายงาน,การนำเสนอ
  • จัดบอร์ด,โปสเตอร์,Website
 • ประเมินผลกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
  • ผลการดำเนินงานได้ผลตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์หรือไม่
  • ควรขยายผลการดำเนินงานหรือไม่ ทั้งในระบบการดูแลรักษาด้านเอชไอวี หรือ ทั้งองค์กร  

ขั้นตอนที่ 6 ปรับระบบการดำเนินงาน

 • ทำให้เกิดการทำงานต่อเนื่อง
      
  กลยุทธ์

  • วัดผลการทำงานซ้ำ (Re-measure performance)
  • พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
  • ชื่นชม/รับรองผู้ที่ทำงานได้ดี
  • ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในงานที่ทำ
  • นำผลงานไปใช้ทั้งองค์กร
 • การประเมินตนเอง ทีม 
  • โดยการเขียน/อภิปราย
  • ฉลองความสำเร็จ
 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      

   แนวคิดเรื่องการจัดการคุณภาพ (HIVQUAL Concept) กลับหน้าแรก

   โดย พญ.จิตรลดา อุทัยพิบูลย์