วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ประกาศรายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถดาวน์โหลดฐานข้อมูล NAP ได้ กลับหน้าแรก

   โดย  ศรีลัย เรืองชัย    [วันที่
10 มีนาคม 2554]
 

เรียน ท่านเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ทุกท่าน

        ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพได้แจ้งรายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถดาวน์โหลดฐานข้อมูล NAP ได้ ณ วันที่ 10/3/2553 โดยท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://napdl.nhso.go.th จำนวน 188 แห่ง ส่วนโรงพยาบาลที่ไม่มีรายชื่อขอท่านแจ้งขอดาวน์โหลดฐานข้อมูล NAP ใหม่ได้ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพในเขตพื้นที่ของท่าน รวมทั้งท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม HIVQUAL-T V.5.3 With NAP Update ล่าสุด ได้ที่นี่ HIVQUAL-T V.5.3 With NAP  รายชื่อโรงพยาบาล 188 แห่ง มีดังนี้ครับ

ลำดับ จังหวัด Hospital code Hospital Name User NAME
1 ชัยภูมิ 10981 คอนสาร,รพช. อานนท์ เสมียนชัย
2 ชัยภูมิ 10982 ภักดีชุมพล,รพช. สิริรัตน์ มีครไทย
3 ชัยภูมิ 10977 เทพสถิต,รพช. สุพรรณ พลศักดิ์
4 ชัยภูมิ 10975 บำเหน็จณรงค์,รพช. กุศลิน สืบค้า
5 ชัยภูมิ 10702 ชัยภูมิ,รพท. วิชาญ ปลื้มชัยภูมิ
6 ชัยภูมิ 10980 แก้งคร้อ,รพช. จีรภรณ์ ศิริวรรณ
7 ชัยภูมิ 10979 บ้านแท่น,รพช. บดินทร์ รินลา
8 ชัยภูมิ 10976 หนองบัวระเหว,รพช. นงเยาว์ เพชรประภาศรี
9 ชุมพร 11379 หลังสวน,รพช. สุรวุฒิ เมฆนิติ
10 ชุมพร 11382 พะโต๊ะ,รพช. คมสันต์ คงสนิท
11 ชุมพร 11377 ปะทิว,รพช. เข็มสิริ ชาวเกวียน
12 เชียงราย 15012 สมเด็จพระญาณสังวร,รพช. มาลัย ใจสุดา
13 เชียงราย 11194 แม่สาย,รพช. สุรัสวดี สิทธิยศ
14 เชียงราย 11200 แม่ฟ้าหลวง,รพช. มณีวรรณ ปันแดง
15 เชียงใหม่ 11137 ไชยปราการ,รพช. เกษศิรินทร์ เยาวกุล
16 เชียงใหม่ 11132 ฮอด,รพช. คนึงนิจ ศรีสอนใจ
17 เชียงใหม่ 11131 หางดง,รพช. อรนุช แก้วกลางเมือง
18 เชียงใหม่ 10713 นครพิงค์,รพท. พรนภา กาวีเมือง
19 เชียงใหม่ 11122 ดอยสะเก็ด,รพช. ศรีพรรณ์ ทินะ
20 เชียงใหม่ 11121 เชียงดาว,รพช. ณัฐวดี อารีหนู
21 เชียงใหม่ 11119 จอมทอง,รพช. วารุณี ปริยะ
22 เชียงใหม่ 11133 ดอยเต่า,รพช. วงค์อัมพร โนจ๊ะ
23 เชียงใหม่ 14465 เทศบาลนครเชียงใหม่,รพ. จรรยา ไชยพาน
24 นครพนม 11111 นาหว้า,รพช. วิภาสินี วะเศษสร้อย
25 นครราชสีมา 10882 ประทาย,รพช. สุเนตร เสียนขุนทด
26 นครราชสีมา 10873 คง,รพช. รวิศุทธ์ รัตนดาวเรือง
27 นครราชสีมา 10880 ขามสะแกแสง,รพช. นราศักดิ์ แอบจันอัด
28 นครราชสีมา 10884 พิมาย,รพช. มิ่งขวัญ อุดมผล
29 นครราชสีมา 10885 ห้วยแถลง,รพช. สุกัญญา โชว์ใหม่
30 นครราชสีมา 10872 เสิงสาง,รพช. เยาวรักษ์ ทะนาไธสง
31 นครราชสีมา 10889 สีคิ้ว,รพช. วราภรณ์ ทินราช
32 นครราชสีมา 10875 จักราช,รพช. จิราพรรณ บริบูรณ์
33 นครราชสีมา 22456 พระทองคำ,รพช. กฤษฎินทร์ ตรีกลางดอน
34 นครศรีธรรมราช 11324 ลานสกา,รพช. วิไลรัตน์ ศิริศักดิ์
35 นครศรีธรรมราช 11325 สมเด็จพระยุพราชฉวาง,รพร. อัมไพวรรณ บุญแก้ววรรณ
36 นครศรีธรรมราช 11325 สมเด็จพระยุพราชฉวาง,รพร. นัยนา บุญยัง
37 นครศรีธรรมราช 11332 ทุ่งใหญ่,รพช. ณิชกุล ลายทิพย์
38 นครศรีธรรมราช 11330 ทุ่งสง,รพช. อารี สุภาวงศ์
39 นครศรีธรรมราช 11329 ท่าศาลา,รพช. สายพิณ จันทวี
40 นครศรีธรรมราช 11328 ชะอวด,รพช. จรวย ศิริพร
41 นครศรีธรรมราช 11335 สิชล,รพช. มัณฑนา เพชรเศรษฐ
42 น่าน 11625 เฉลิมพระเกียรติ,รพช. สิทธิชัย จักรอะโน
43 น่าน 11173 แม่จริม,รพช. อุดมศรี ไชยชนะ
44 น่าน 11177 เวียงสา,รพช. พิฐชญาณ์ เดโชวชิรสวัสดิ์
45 น่าน 11180 นาหมื่น,รพช. เสาวลักษณ์ ขันยม
46 น่าน 11183 สองแคว,รพช. จิรนันท์ ศิริเดชากุล
47 น่าน 11543 สมเด็จพระยุพราชปัว,รพร. ชลทริกา เนตรวีระ
48 น่าน 11179 เชียงกลาง,รพช. นิกร อินกอง
49 น่าน 10716 น่าน,รพท. อัญวนา เจริญศิริ
50 น่าน 11174 บ้านหลวง,รพช. พิริยาภรณ์ เชื้อหมอ
51 น่าน 11176 ท่าวังผา,รพช. ประมวลพร ทนะขว้าง
52 น่าน 11178 ทุ่งช้าง,รพช. ผกาพรรณ์ จอมเมือง
53 น่าน 11181 สันติสุข,รพช. ธัญลักษณ์ มณีศรี
54 น่าน 11182 บ่อเกลือ,รพช. เอกชัย คนกลาง
55 น่าน 11625 เฉลิมพระเกียรติ,รพช. สิทธิชัย จักรอะโน
56 บุรีรัมย์ 10898 หนองกี่,รพช. นิภาพร ยอดไฟอินทร์
57 บุรีรัมย์ 10896 กระสัง,รพช. สิชา ฌานวุฒิพงศ์
58 บุรีรัมย์ 10910 ห้วยราช,รพช. น้ำฝน แซ่อึ้ง
59 บุรีรัมย์ 10901 บ้านกรวด,รพช. ทุติยาภรณ์ สินธุสกุล
60 บุรีรัมย์ 10897 นางรอง,รพช. เพ็ชรินทร์ กำเพ็ชร
61 บุรีรัมย์ 10900 ประโคนชัย,รพช. กาญจนา จันทศร
62 บุรีรัมย์ 10902 พุทไธสง,รพช. ยุวดี วรรณวิจิตร
63 บุรีรัมย์ 10907 นาโพธิ์,รพช. จำปูน โพธิบัติ
64 บุรีรัมย์ 10667 บุรีรัมย์,รพศ. ศิริลักษณ์ สุบินดี
65 บุรีรัมย์ 10904 ลำปลายมาศ,รพช. สมสวย ไกรคุ้ม
66 บุรีรัมย์ 10895 คูเมือง,รพช. ดลนภา จีระออน
67 บุรีรัมย์ 11619 เฉลิมพระเกียรติ,รพช ดาวทอง บวรชาติ
68 พระนครศรีอยุธยา 10768 ท่าเรือ,รพช. วิไลวรรณ พันธุ์เจริญ
69 พระนครศรีอยุธยา 10779 อุทัย,รพช. รัชนีย์ พูลป้อม
70 พระนครศรีอยุธยา 10774 ผักไห่,รพช. รัศมิ์พรน์ บัวพิมพ์
71 พระนครศรีอยุธยา 10776 ลาดบัวหลวง,รพช. อนงค์ อรุณรุ่ง
72 พระนครศรีอยุธยา 10772 บางปะอิน,รพช. ดลพร ตั้งเกียรติอุดม
73 พระนครศรีอยุธยา 10771 บางบาล,รพช. สุจิตรา สอนดี
74 พระนครศรีอยุธยา 10775 ภาชี,รพช. สามารถ ตุรงค์เรือง
75 พระนครศรีอยุธยา 10777 วังน้อย,รพช. สโนว์ สังข์ทอง
76 พระนครศรีอยุธยา 10778 บางซ้าย,รพช. หทัยรัตน์ แป้นแก้ว
77 พระนครศรีอยุธยา 10770 บางไทร,รพช. มะลิวัลย์ ฉั่วประดิษฐ์ภัณฑ์
78 พระนครศรีอยุธยา 10769 สมเด็จพระสังฆราช(นครหลวง),รพช. สมนึก ศิลาอาสน์
79 พระนครศรีอยุธยา 10773 บางปะหัน,รพช. วาทินี อยู่สบาย
80 พระนครศรีอยุธยา 10780 มหาราช,รพช. เสริม สาระพงษ์
81 พระนครศรีอยุธยา 10660 พระนครศรีอยุธยา,รพศ. กนกวรรณ แสงนภาบวร
82 พระนครศรีอยุธยา 10781 บ้านแพรก,รพช. ภาพร อ่อนเงิน
83 พะเยา 11186 ดอกคำใต้,รพช. หอมกลิ่น สุนทร
84 แพร่ 11167 ลอง,รพช. บัวบาน อาชาศรัย
85 แพร่ 11166 ร้องกวาง,รพ. วาสนา อัฐวงค์
86 แพร่ 10715 แพร่,รพท. ชัยยัณต์ กาวีวน
87 ภูเก็ต 11356 ถลาง,รพช. สดศรี แซ่หนา
88 ภูเก็ต 11355 ป่าตอง,รพช (กระทู้เก่า) รัชนี เสนาน้อย
89 ภูเก็ต 10741 วชิระภูเก็ต,รพท. นวลพรรณ ไมพานิช
90 มุกดาหาร 10712 มุกดาหาร,รพท. จุไรวรรณ ใจคง
91 แม่ฮ่องสอน 11203 ขุนยวม,รพช. ศุกร์ใจ เลิศขจร
92 แม่ฮ่องสอน 10719 ศรีสังวาลย์,รพท. จารุณี กำลังเก่ง
93 แม่ฮ่องสอน 11207 สบเมย,รพช. อโนทัย หลวงทะนัน
94 แม่ฮ่องสอน 10719 ศรีสังวาลย์,รพท. จารุณี กำลังเก่ง
95 ระนอง 11374 สุขสำราญ,รพช. ดุษฎี ศรีรัตน์
96 ระนอง 11373 กระบุรี,รพช. รัตนา หวานสนิท
97 ระนอง 11323 ละอุ่น,รพช. ปิ่นมณี รันทกิจ
98 ระนอง 11372 กะเปอร์,รพช. ชุฤณี เอี่ยมองค์
99 ระนอง 10743 ระนอง,รพท. อุดม กรมโยธา
100 ราชบุรี 11274 บางแพ,รพช. สุนันทา มีบำรุง
101 ราชบุรี 11273 สวนผึ้ง,รพช. ฉันทนา จันทร์โพธิ์ศรี
102 ราชบุรี 11277 วัดเพลง,รพช. มยุรี เรืองศรี
103 ลำปาง 11156 ห้างฉัตร,รพช. เทียนจรัส จันทร์มะโน
104 ลำปาง 11151 วังเหนือ,รพช. จันทรา ชัยวงค์
105 ลำปาง 11148 เสริมงาม,รพช. ดวงพร ปุกปนันท์
106 ลำปาง 11146 แม่เมาะ,รพช. ภคพร บุญพ่วง
107 ลำปาง 11153 แม่พริก,รพช. น้ำทิพย์ ปินตาปลูก
108 เลย 11037 ภูกระดึง,รพช. ช่อผกา จิระกาล
109 เลย 11031 เชียงคาน,รพช. อัญชลี คำกำจร
110 เลย 11034 ภูเรือ,รพช. บัวรส แสนตา
111 เลย 11030 นาด้วง,รพช. นิวา คณะศิริวงษ์
112 เลย 11032 ปากชม,รพช. สุฎายม คำขัน
113 เลย 10705 เลย,รพท. วัชรี ภู่สุธาสี
114 เลย 11035 ท่าลี่,รพช. วิมลพร กรมเกลียว
115 เลย 11447 สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย,รพร. โกมล จันทศร
116 เลย 11033 นาแห้ว,รพช. สุริกานต์ ตะนะ
117 ศรีสะเกษ 10938 โนนคูณ,รพช. อารยา หิมรัญรักษ์
118 สกลนคร 10710 สกลนคร,รพท. จันทรา พันธ์ทา
119 สมุทรสงคราม 11307 อัมพวา ,รพช. ทรงศักดิ์ สังข์มณีโชติ
120 สมุทรสงคราม 11306 นภาลัย,รพช. นิภา ศรีธนานันท์
121 สมุทรสงคราม 10735 สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า,รพท. ศรีรัตน์ คุ้มสิน
122 สมุทรสาคร 11304 กระทุ่มแบน,รพช. ดุษฎี ตู้บุญมา
123 สมุทรสาคร 10734 สมุทรสาคร,รพท. มลฤดี จินดาอนันต์ยศ
124 สมุทรสาคร 11305 บ้านแพ้ว,องค์การมหาชน วันเพ็ญ สัมปันนานนท์
125 สุพรรณบุรี 11291 บางปลาม้า,รพช. จีรารัตน์ พลายศิริ
126 สุพรรณบุรี 11290 ด่านช้าง,รพช. กรชนก เวทยานนท์
127 สุพรรณบุรี 11293 ดอนเจดีย์,รพช. กาญจนา นาคเขียว
128 สุพรรณบุรี 11289 เดิมบางนางบวช,รพช. อติพร อ่ำสกุล
129 สุพรรณบุรี 11294 สามชุก,รพช. วัฒนา ปานแม้น
130 สุพรรณบุรี 11292 ศรีประจันต์,รพช. สมศักดิ์ ขลังธรรมเนียม
131 สุพรรณบุรี 11295 อู่ทอง,รพช. มานิตย์ พ่อค้า
132 สุพรรณบุรี 10733 สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17,รพท. พัชนี แจ้วจิรา
133 สุพรรณบุรี 11296 หนองหญ้าไซ,รพช. จรินทร์ เผ่าพงษ์จันทร์
134 สุพรรณบุรี 12120 หมอสำเริง,รพ. ศิวาพร รุกขชาติ
135 สุพรรณบุรี 10678 เจ้าพระยายมราช,รพศ. ปนัดดา บุญกาญจน์วนิชา
136 สุพรรณบุรี 12123 ปิยราษฎร์ สุพรรณบุรี,รพ. นิ่มนวล วิเศษสุวรรณ
137 สุราษฎร์ธานี 14138 ท่าโรงช้าง,รพช. อัมพัน แก้วสกุล
138 สุราษฎร์ธานี 11370 พุนพิน,รพช. ไมตรี วิเชียร
139 สุราษฎร์ธานี 11367 บ้านนาเดิม,รพช. ลำพูน อยู่อำไพ
140 สุราษฎร์ธานี 11365 ท่าฉาง,รพช. บุปผา ชื่นฉอด
141 สุราษฎร์ธานี 11364 พนม,รพช. นงลักษณ์ สุดเอี่ยม
142 สุราษฎร์ธานี 11369 พระแสง,รพช. ชมัยพร นิยมจิตร์
143 สุราษฎร์ธานี 10742 เกาะสมุย,รพท. หทัยรัตน์ จิตมุ่ง
144 สุราษฎร์ธานี 11361 ท่าชนะ,รพช. อารียา ชลรัตน์
145 สุราษฎร์ธานี 11459 สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ,รพร. ศิริพร พรหมณี
146 สุราษฎร์ธานี 11654 วิภาวดี,รพช ยวิษฐา แย้มมณี
147 สุราษฎร์ธานี 11359 เกาะพงัน,รพช. สนทนา บูรณะธนัง
148 สุรินทร์ 10668 สุรินทร์,รพศ. ไพจิต เปล่งเสียง
149 สุรินทร์ 10922 ศีขรภูมิ,รพช. กัลยาณี ศิริพาณิชย์ศกุนต์
150 สุรินทร์ 22302 พนมดงรัก,รพช. พนิดา บุญมา
151 สุรินทร์ 10919 กาบเชิง,รพช. มยุรี เรืองเพ็ง
152 สุรินทร์ 10915 ชุมพลบุรี,รพช. จุฑามาส พินิจ
153 สุรินทร์ 10918 ปราสาท,รพช. ศรียุดา สุระศร
154 สุรินทร์ 10920 รัตนบุรี,รพช. สุนทร รัตนวงค์กต
155 สุรินทร์ 10296 บัวเชด,รพช. ชัญญา สวรรค์จุติ
156 สุรินทร์ 10921 สนม,รพช. นุชจิรา สมัครสมาน
157 สุรินทร์ 10923 สังขะ  ,รพช. สุทิต ลับโกษา
158 สุรินทร์ 10924 ลำดวน,รพช. ธีรนุช จิตรศิลป์
159 สุรินทร์ 10925 สำโรงทาบ,รพช. สุรีรัตน์ ปัญญาดี
160 หนองบัวลำภู 10991 นากลาง,รพช. อุไรวรรณ นนทะนำ
161 หนองบัวลำภู 10992 โนนสัง,รพช. เทอดศักดิ์ ศรีอ่อน
162 หนองบัวลำภู 10704 หนองบัวลำภู,รพท. เยาวภา สีดอกบวบ
163 หนองบัวลำภู 23367 ชุมชนนาวัง,รพช. เจตนิพิฐ สุวรรณไกรษร
164 หนองบัวลำภู 10993 ศรีบุญเรือง,รพช. เอื้อมเดือน ทองจ่าม
165 หนองบัวลำภู 10994 สุวรรณคูหา,รพช. อุไรวรรณ ศรีเขียว
166 อุดรธานี 11017 โนนสะอาด,รพช. ศรัญญา หล่มระลึก
167 อุดรธานี 11027 หนองแสง,รพช. สุธาดา ลาสอน
168 อุดรธานี 11029 พิบูลย์รักษ์,รพช. สุดาจันทร์ ขุริดี
169 อุดรธานี - สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี อรวรรณ แสนนามวงษ์
170 อุดรธานี 11501 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม,รพ. วีณา ศิริสุทธิ์
171 อุดรธานี 11025 เพ็ญ,รพช. วราภรณ์ ปัตถาวะโร
172 อุดรธานี 10671 อุดรธานี,รพศ. บุญถิน ชาวงษ์
173 อุดรธานี 11021 ศรีธาตุ,รพช. รัดดาวรรณ วิชาฤทธิ์
174 อุดรธานี 11015 กุมภวาปี,รพช. สุกัญญา บัณฑิตกุล
175 อุดรธานี 11020 ไชยวาน,รพช. สุภาวดี สุทธิอาจ
176 อุดรธานี 11024 น้ำโสม,รพช. อิ๋น วงษ์เคน
177 อุดรธานี 11446 สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง,รพร. สุวรรณา ชูพิพัฒน์
178 อุดรธานี 11014 หนองวัวซอ,รพช. ปราณี ปุตุรงค์
179 อุดรธานี 11023 บ้านผือ,รพช. ศิริลักษณ์ จันทร์ศรี
180 อุดรธานี 11019 ทุ่งฝน,รพช. จันทิรา พัฒนจักร
181 อุดรธานี 11026 สร้างคอม,รพช. ศิริวรรณ ริมโพธิ์เงิน
182 อุดรธานี 11028 นายูง,รพช. สรินรัตน์ นอสิทธิ์
183 อุดรธานี 11018 หนองหาน,รพช. อังคณา ขันธวิชัย
184 อุบลราชธานี 10960 ดอนมดแดง,รพช. อรัญญา เพิ่มพูล
185 อุบลราชธานี 10962 ทุ่งศรีอุดม,รพช. เบญจวรรณ อ่อนอรรถ
186 อุบลราชธานี 10961 สิรินธร,รพช. ละมุน โพธิ์สุข
187 อุบลราชธานี 10950 บุณฑริก,รพช. ประพนธ์ บุญไชย
188 อุบลราชธานี 10947 เขมราฐ,รพช. วรพงศ์ หงษ์ทองไฟล์แนบ 1 ไฟล์      ListHosforDownloadNap.xls