กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กลุ่มโรคเอดส์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค
กลุ่มโรคเอดส์ สคร. 1 กรุงเทพมหานคร
สคร. 2 สระบุรี
สคร. 3 ชลบุรี
กลุ่มโรคเอดส์ สคร. 4 ราชบุรี
สคร. 5 นครราชสีมา
สคร. 6 ขอนแก่น
กลุ่มโรคเอดส์ สคร. 7 อุบลราชธานี
สคร. 8 นครสวรรค์
กลุ่มโรคเอดส์ สคร. 9 พิษณุโลก
กลุ่มโรคเอดส์ สคร. 10 เชียงใหม่
สคร. 11 นครศรีธรรมราช
สคร. 12 สงขลา
เครือข่ายสังคม Online
  HIV/AIDS Care Quality Improvement Network
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.)
HIVQUAL-T International
สำนักระบาดวิทยา
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาขาพื้นที่(เชียงใหม่)
สาขาพื้นที่(พิษณุโลก)
สาขาพื้นที่(นครสวรรค์)
สาขาพื้นที่(สระบุรี)
สาขาพื้นที่(ราชบุรี)
สาขาพื้นที่(ระยอง)
สาขาพื้นที่(ขอนแก่น)
สาขาพื้นที่(อุดรธานี)
สาขาพื้นที่(นครราชสีมา)
สาขาพื้นที่(อุบลราชธานี)
สาขาพื้นที่(สุราษฎร์ธานี)
สาขาพื้นที่(สงขลา)
สาขาพื้นที่กรุงเทพมหานคร
STIQUAL.COM การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การดูแลรักษาด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
     
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      

        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   
หน้าแรก