วัตถุประสงค์โครงการ
      

 

 

 

ขอเชิญชวนส่งผลงานโปสเตอร์และนวัตกรรม QI เข้าประกวด      
   
     

ก้าวไปด้วยกัน สร้างสรรค์คุณภาพ

          ด้วยสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสำนักวัณโรค กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการระดับประเทศ เรื่องการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 (The 1 st National QI forum for HIV, TB and STI) ในหัวข้องาน “ก้าวไปด้วยกัน สร้างสรรค์คุณภาพ Together on the Path towards Quality” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และจัดให้มีกิจกรรมประกวดผลงานวิชาการ จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจ ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวด
                       ดาวน์โหลด ลักษณะผลงาน      ตัวอย่างไฟล์นำเสนอผลงาน
          ผู้ส่งผลงานจะได้รับการพิจารณาเข้ารับการอบรมฟรี โดยสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะสนับสนุนค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

   

ลักษณะผลงานที่ส่งประกวด
          รูปแบบการนำเสนอขอให้เป็นการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ พร้อมส่งบทคัดย่อ/บทสรุปของ Poster เป็นไฟล์ Word เรื่องราวใดที่นำเสนอผ่าน Poster แล้วน่าสนใจ ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการสัมมนาวิชาการระดับประเทศ National QI forum for HIV, TB and STI จะได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมเพื่อเข้าร่วมงาน และจะคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้มีการมานำเสนอในรูปแบบของ oral presentation ในห้องประชุมภายในงานด้วย 

เน้น : ต้องเป็นผลงานการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาคุณภาพการบริการการดูแลรักษาเอชไอวี/เอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรืองานด้านป้องกันที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์เท่านั้น
  
 
การส่งผลงาน ให้ส่งผลงานรวม 2 ไฟล์
  
  1. ไฟล์ผลงานการพัฒนาระบบงาน ในรูปแบบของไฟล์ Word เพื่อจัดทำ guidebook สรุปเนื้อหาไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
  2. ไฟล์นำเสนอผลงาน 1 ไฟล์ (ข้อใดข้อหนึ่ง)

  3.     2.1 ไฟล์ Power point ในส่วนที่ต้องการนำเสนอพร้อมรูปภาพประกอบ เพื่อทำโปสเตอร์ภายหลัง
        หรือ
       2.2 ไฟล์ Poster สำเร็จรูป พร้อมนำเสนอ

กำหนดการส่งผลงาน
       รับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 18 กรกฎาคม 2558

ประกาศผล
       วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

มีเวลาเตรียมตัวเดินทางกัน 2 สัปดาห์ ห้ามพลาดกันเลยทีเดียว คอยเกาะติดสถานการณ์กันได้ทุกวัน เราจะคอยอัพเดดข้อมูลใหม่ ๆ ให้รู้กันทุกวันเลยครับ


 ดาวน์โหลด  ลักษณะผลงาน      ตัวอย่างไฟล์นำเสนอผลงาน