วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ ปี 2552 กลับหน้าแรก

   ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค      [วันที่ 24 ธันวาคม 2552]
 


         ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ ปี 2552 มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ดีเด่น ประจำปี 2552 ซึ่งแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ประสานงานดีเด่น โรงพยาบาลที่มีโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T ดีเด่น โรงพยาบาลที่ให้ความร่วมมือในการส่งผลข้อมูลการปฏิบัติงานดีเด่น   (รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น)