แสดงผลตามเขตสคร.    
ลำดับชื่อเรื่องเล่า ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพ (โครงการหลัก)ไฟล์แนบอ่านโดยวันที่
1 Service Profile HIV โรงพยาบาลสังขะ 2559352นางสาวกัญญารัตน์ รังแก้ว4/8/2559
2 ปาฏิหาริย์...ของกำลังใจ387นางสาวกัญญารัตน์ รังแก้ว4/8/2559
3 ใส่ใจชีวิตใส่ใจอัตราขาดนัด301นางยุพิน สุภาสัย,นส.พรรณปพร นบน้อม ,นายองอาจ สุขจิตร์4/8/2559
4 ใส่ใจชีวิตใส่ใจอัตราขาดนัด138นางยุพิน สุภาสัย,นส.พรรณปพร นบน้อม ,นายองอาจ สุขจิตร์4/8/2559
5 Service Profile งานบริการยาต้านไวรัสเอดส์ โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 157นางยุพิน สุภาสัย,นส.พรรณปพร นบน้อม ,นายองอาจ สุขจิตร์4/8/2559
6 Servic profile โรงพยาบาลกาบเชิง 255987นางยุพิน สุภาสัย,นส.พรรณปพร นบน้อม ,นายองอาจ สุขจิตร์4/8/2559
7 Servic profile โรงพยาบาลกาบเชิง 255951นางยุพิน สุภาสัย,นส.พรรณปพร นบน้อม ,นายองอาจ สุขจิตร์4/8/2559
8 โครงการเพิ่มอัตราการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเท่ากับ 100% ทุกครั้งในปีแรกหลังรับยา 137นางธีรนุช จิตรศิลป์25/7/2559
9 โครงการเพิ่มอัตราการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเท่ากับ 100% ทุกครั้งในปีแรกหลังรับยา 30นางธีรนุช จิตรศิลป์25/7/2559
10 การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี164นส.เสาวภา สมรูป18/6/2559
11 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเชื้อเอชไอวี/เอดส์ วัณโรคแบบบูรณาการโรงพยาบาลบัวเชด ปี 2558243นางสาวชัญญา สวรรค์จุติ26/8/2558
12 CQI เรื่องการพัฒนาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจหาระดับ ปริมาณเชื้อเอชไอวี viral Load (VL)และ จำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว (CD4) 346นางยุพิน สุภาสัย.นายองอาจ สุจิตร์.นส.พรรณปพร นบน้อม23/8/2558
13 ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา : การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย HIV/TB422นางสาวมยุรี เจริญรัตน์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ27/7/2558
14 Service Profile Service Profile งานเอดส์ โรงพยาบาลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 193นางกัลยาณี ศิริพาณิชย์ศกุนต์26/7/2558
15 ระบบการเฝ้าระวังภาวะโลหิตจาง(Anemia) จากการใช้ยา Zidovudine (AZT)ปี 2557119ภก.กัลยารัตน์ สมปู่26/7/2558
16 ชื่อผลงาน : 5 people in 1 day for PAP136อนุรดี พลไทย,มยุรี เกียรติธนภูษิต รพช.ควนกาหลง จ.สตูล19/5/2558
17 ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพ(โครงการหลัก) ผมมีชีวิตอีกครั้ง...กับ... จิตอาสา..กำลังใจที่ยิ่งใหญ่ 163มยุรี เกียรติธนภูษิต19/5/2558
18 การให้คำปรึกษาคู่ของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์รายใหม่193นางประภาพร อยู่ครบไพบูลย์24/4/2558
19 ภัยเงียบ ในเพศหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ คลินิกฟ้าใหม่125นางสาวนุรอาซียะ เมาะมูลา20/1/2558
20 การให้คำปรึกษาแบบคู่ในสามี ภรรยา โรงพยาบาล ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส120นางสาวเปมิกา วาหะ คลีนิกฟ้าใส งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน10/10/2557
21 ผู้ติดเชื้อ HIV มารับยาตามนัด366นส.เสาวภา สมรูป16/9/2557
22 Service Profile งานบริการยาต้านไวรัสเอดส์โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์270นส.ศรียุดา มานุจำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ16/9/2557
23 มิตรใหม่ปราสาท ..จากความหวัง..สู่เป้าหมาย.. สายใย...จิตอาสา...187นส.ศรียุดา มานุจำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ16/9/2557
24 แนวทางการเตรียมความพร้อมผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ก่อนเริ่มยาต้านไวรัส211นางปาจรีย์ หนูอินทร์9/9/2557
25 พัฒนาระบบการให้บริการปรับสูตรยาต้านไวรัสแก่ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ HIV ในเดือนรอมฏอน โรงพยาบาลควนโดน 89จุฑามณี อสัมภินวัฒน์3/9/2557
26 โครงการส่งเสริมการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ(Adherence)ของโรงพยาบาลรัตนบุรี ปี 2557 181โครงการส่งเสริมการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ(Adherence)ของโรงพยาบาลรัตนบุรี ปี 255724/8/2557
27 การส่งเสริมการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ (adherence)229นางสาวมยุรี เจริญรัตน์21/8/2557
28 กำลังใจจากเสียงกระซิบ447นายองค์อาจ สุจิตร์20/8/2557
29 ญาติอาสา นำพาตรวจ CD4142ประภาพร อยู่ครบไพบูลย์16/6/2557
30 ลดอัตรา ขาดนัดของ ผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาต้านไวรัส375ประภาพร อยู่ครบไพบูลย์16/6/2557
31 “Love Future Life”สติ๊กเกอร์ติดตามมาตรฐานการดูแลและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์รายบุคคลแบบมีส่วนร่วม โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 137พิไลลักษณ์ ศรีประดิษฐ์29/5/2557
32 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำงานเอดส์/ในคลินิก ANC และงานนภาคลินิก คปสอ.ศรีธาตุ สู่ความยั่งยืน เรื่องเล่า "ครอบครัวผู้น่าสงสาร" 97เนตรณพิศ มณีโชติ ,นายนิคมสินธ์ มาตทวีและทีมงานคลินิกพิเศษ27/2/2557
33 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำงานเอดส์ / ในคลินิก ANC และงานคลินิกนภา คปสอ. ศรีธาตุ สู่ความยั่งยืน 325ครอบครัวผู้น่าสงสาร27/2/2557
34 การพัฒนาระบบบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์191น.ส.ชัญญา สวรรค์จุติ25/1/2557
35 การพัฒนาระบบบริการเพื่อส่งเสริมการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่อง445ภญ.นิอัสลีนา วาบา24/1/2557
36 โครงการร้านยามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 117นางเกศมุกดา จันทร์ศิริ28/11/2556
37 การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม (Group counselling) ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี430นางศิริลักษณ์ จันทร์ศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ7/11/2556
38 การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม (Group counselling) ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี85นางศิริลักษณ์ จันทร์ศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ7/11/2556
39 โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์โรงพยาบาลเพ็ญ อ.เพ็ญ จ. อุดรธานี ปีงบประมาณ 2556200น.ส วราภรณ์ ปัตถาวะโร23/10/2556
40 ชีวิตพลิกผันจากผู้รับบริการ กลายเป็นผู้ร่วมให้บริการ295บ้านร่มเย็น โรงพยาบาลมหาสารคาม8/10/2556
12345678
แสดงผลข้อมูลในหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวนทั้งหมด 309 รายการ
หน้าที่

 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      

        เรื่องเล่าด้านการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ (CQI Story)

          
กลับหน้าแรก