วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพกิจกรรมประชุม การเตรียมวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีเพื่อส่งต่อระบบการดูแลแบบผู้ใหญ่และอนามัยเจริญพันธุ์ สำหรับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี กลับหน้าแรก

   ณ ห้องนารายณ์บอลรูม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร      [วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555]
 


         ภาพกิจกรรมประชุมการเตรียมวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีเพื่อส่งต่อระบบการดูแลแบบผู้ใหญ่และอนามัยเจริญพันธุ์ สำหรับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี มีการบรรยายเรื่องความก้าวหน้าในการดูแลรักษาวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี จิตวิทยาวัยรุ่นและปัญหาของวัยรุ่น แนวทางการให้คำปรึกษาวัยรุ่น ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการให้คำปรึกษา การเตรียมวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีเพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการดูแลแบบผู้ใหญ่ ระดมความคิดเห็นเพื่อศึกษาและปรับปรุงเครื่องมือ "การเตรียมวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีเพื่อส่งต่อระบบการดูแลแบบ ผู้ใหญ่ และอนามัยเจริญพันธุ์ฯ”