วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพการประชุมการให้การปรึกษาเพื่อเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก กลับหน้าแรก

   ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น       [วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2555]
 


         ภาพกิจกรรมการประชุมการให้การปรึกษาเพื่อเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก มีการบรรยายเรื่องความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเอชไอวีและเอดส์ ความสำคัญ ปัจจัยด้านสังคมและจิตใจ การสื่อสารเรื่องเอชไอวี การประเมินและเตรียมความพร้อมเพื่อการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กและวัยรุ่น รวมทั้งเทคนิคและตัวอย่างการสนทนาและให้ข้อมูลแก่เด็กและวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี