วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพกิจกรรมการประชุม Group Learning สคร.1,2,3 ประจำปี 2551 กลับหน้าแรก

   ณ อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา      [วันที่ 13-14 สิงหาคม 2551]
 


         ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ระหว่างโรงพยาบาลพี่เลี้ยง ปี 2551 มีการบรรยายถึงรูปแบบความสำเร็จในการติดตาม การประเมินผล การควบคุมคุณภาพและการเพิ่มคุณภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์โดยใช้โปรแกรม HIVQUAL-T แบ่งกลุ่มปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ พร้อมทั้งนำเสนอผลการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน มีการปภิปรายสรุปการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระดับเขตและหาแนวทางการดำเนินงานให้ต่อเนื่องและยั่งยืน