วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพกิจกรรมการประชุม Group Learning สคร.4,11,12 ประจำปี 2551 กลับหน้าแรก

   ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช       [วันที่ 15-16 กันยายน 2551]
 


        ภาพกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ระดับประเทศ แบบ HIVQUAL-T  ในโรงพยาบาลนำร่องเขต 4,11,12 ปี 2551  มีการบรรยายถึงภาพรวมการดำเนินงานโครงการ มีการรายงานผลการวัดและผลการดำเนินโครงการในโรงพยาบาลที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สคร.4,11,12  มีการสรุปผลการวิเคราะห์ความสำเร็จและโอกาสพัฒนา ในโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ในภาพรวมของเขต