วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพกิจกรรมการประชุม Group Learning สคร.5,6 ประจำปี 2551 กลับหน้าแรก

   ณ โรงแรมโคราช โฮเต็ล อ.เมือง จ.นครราชสีมา      [วันที่ 4-5 กันยายน 2551]
 


         ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ สำหรับโรงพยาบาลพี่เลี้ยง ปี 2551 มีการสรุปบทเรียนและนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพบริการระดับโรงพยาบาลและระดับจังหวัด มีการประชุมกลุ่มโรงพยาบาลเพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีการนำเสนอผลการประชุมกลุ่ม มีการประชุมกลุ่มเพื่อวิเคราะห์บทบาทของโรงพยาบาลพี่เลี้ยง มีการประชุมกลุ่มจังหวัดและอภิปรายผลเพื่อวางแนวทางการพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัดและระดับเขต