วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพกิจกรรมการประชุม Group Learning สคร.8,9,10 ประจำปี 2551 กลับหน้าแรก

   ณ โรงแรมภูแก้วรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์       [วันที่ 26-27 มิถุนายน 2551]
 


         ภาพกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนและติดตามผลโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ในโรงพยาบาลนำร่องเขตพื้นที่สาธารณสุขภาคเหนือ ปี 2551  มีการบรรยายและอภิปรายถึงรูปแบบความสำเร็จในการติดตาม การประเมินผล การควบคุมคุณภาพและการเพิ่มคุณภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์โดยใช้โปรแกรม HIVQUAL-T มีการสรุปผลการวิเคราะห์ความสำเร็จและโอกาสพัฒนา ในโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ในภาพรวมของเขต  มีการรายงานผลการวัดและผลการดำเนินโครงการในโรงพยาบาลที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สคร.8,9,10 (เอกสารเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้)