วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพกิจกรรมการสัมมนาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนการพัฒนาคุณภาพฯ สคร.9 พิษณุโลก กลับหน้าแรก

   ณ ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา      [วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2553]
 


         ภาพกิจกรรมการสัมมนาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ระดับเขต มีพิธีมอบรางวัลให้กับโรงพยาบาลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีการบรรยายเรื่อง Learning and Sharing Quality Improvement HIV/AIDS Care and Treatment by HIVQUAL-T  เขตภาคเหนือตอนล่าง มีการอภิปรายและนำเสนอผลการวัดวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพฯ 3 ปีงบประมาณด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T  มีการระดมสมองแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถอดบทเรียน Best Practice "Quality Improvement" โดยกระบวนการ Knowladge Management และ Parking Lot (เอกสารสรุปการสัมมนา) (เอกสารการนำเสนอผลงาน)