วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้าน HIV/AIDS จ.ตรัง กลับหน้าแรก

   ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง      [วันที่ 21-22 มกราคม 2553]
 


         ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิเทศติดตามงานเอดส์ ระดับจังหวัด ปี 2553 มีการสรุปผลการดำเนินงานการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS จาก NAP Program ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ HIVQUAL-T ในการวัดผลการปฏิบัติงานการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ โดยใช้รูปแบบ HIVQUAL-T