วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพกิจกรรมการสัมมนา HA NAtional Forum ครั้งที่ 11 กลับหน้าแรก

   ณ ห้อง Sapphire 5 ศูนย์การประชุม IMPACT เมืองทองธานี      [วันที่ 12 มีนาคม 2553]
 


         ภาพกิจกรรมการสัมมนา HA National Forum ครั้งที่ 11 ณ ห้อง Sapphire 5 ในหัวข้อเรื่อง "เข้าใจเรื่องพัฒนาคุณภาพ..เพื่อพัฒนางานเอดส์  มีการนำเสนอเรื่องความเป็นมาของการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ โดยรูปแบบ HIVQUAL ในประเทศไทย นโยบายและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้กับโรงพยาบาล ประสบการณ์การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาคุณภาพการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การมีส่วนร่วมของพี่เลี้ยงและญาติเพื่อเสริมสร้าง ARV adherence สำหรับผู้ป่วยเด็ก การประสานงานระหว่างงานวัณโรคและงานเอชไอวีเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย TB/HIV การบูรณาการงานพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์กับงานคุณภาพในโรงพยาบาล และแนวทางการเชื่อมโยงงานพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ กับการสำรวจเพื่อการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล