วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ฝึกสอน โดยใช้รูปแบบ HIVQUAL-T รุ่นที่ 2 กลับหน้าแรก

   ณ โรงแรม เจมส์ ชะอำ เพชรบุรี      [วันที่ 14-16 มีนาคม 2550]
 


         ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ฝึกสอน โดยใช้รูปแบบ HIVQUAL-T รุ่นที่ 2 มีการบรรยายเรื่องแนวคิด กระบวนการผสมผสานการดูแลควบคุมโรคเอดส์เข้ากับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล   การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ด้วย HIVQUAL-T Model   การวัดผลการปฏิบัติงานการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T   ระบบการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี และผู้ป่วยเอดส์ HIVQUAL-T System การบรรยายเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม HIVQUAL-T (เอกสารการประชุม)