วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ฝึกสอน โดยใช้รูปแบบ HIVQUAL-T รุ่นที่ 3 กลับหน้าแรก

   ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงแรมโฆษะ ขอนแก่น      [วันที่ 21-23 มีนาคม 2550]
 


         ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ฝึกสอน โดยใช้รูปแบบ HIVQUAL-T รุ่นที่ 3 มีการบรรยายเรื่องแนวคิด กระบวนการผสมผสานการดูแลควบคุมโรคเอดส์เข้ากับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล   การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ด้วย HIVQUAL-T Model   การวัดผลการปฏิบัติงานการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T   ระบบการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี และผู้ป่วยเอดส์ HIVQUAL-T System การบรรยายเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม HIVQUAL-T (เอกสารการประชุม)