วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ด้วยกระบวนการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)      /TD>

   ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี      [วันที่ 30-31 มกราคม 2556]
 


         ภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ด้วยกระบวนการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง 4 หน่วยงาน มีการบรรยายแนวคิด การดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลรักษาด้านเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาคุณภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการความรู้ชุมชนนักปฏิบัติ