วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลรายงานตัวชี้วัดสัญญาณเตือนการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส (EWI) และแนวทางการส่งต่อวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี      

   ณ โรงแรมอมารี เอเทรียม ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ      [วันที่ 10–11 มิถุนายน 2556]
 


         ภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลรายงานตัวชี้วัดสัญญาณเตือนการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส (EWI) และแนวทางการส่งต่อวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี มีการบรรยายเรื่องการอ่านและแปลผลรายงานตัวชี้วัดในการวิเคราะห์ข้อมูล EWI มีการประชุมกลุ่มย่อย โดยมีหัวข้อการประชุมกลุ่มดังนี้
  แนวทางพัฒนาป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยาต้านไวรัสและการติดตามประเมินผล
  แนวทางทาให้เครือข่ายการดูแลรักษาเด็ก ฯ ยั่งยืน กรณีไม่มีงบประมาณสนับสนุน
  กิจกรรมที่ควรจะดาเนินการต่อ และสิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง
มีการนำเสนอผลการประชุมกลุ่ม และมีการอภิปรายเรื่อง การใช้คู่มือการส่งต่อวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีไปรับบริการที่คลินิกผู้ใหญ่ การชี้แจงแผนการประเมินผลโครงการเครือข่ายเด็ก ฯ
กำหนดการประชุม    เอกสารนำเสนอในงานประชุม