วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพการประชุมเพื่อชี้แจงและหาแนวทางการดำเนินงาน Pediatric Cure และแนวทางการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาเด็กติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์      

   ณ โรงแรมอมารี เอเทรียม ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ       [วันที่ 10 มิถุนายน 2556]