วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพกิจกรรมประชุมการให้การปรึกษาเพื่อเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก      

   ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี      [วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2556]
 

         ภาพกิจกรรมการประชุมการให้การปรึกษาเพื่อเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก มีการบรรยายเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคเอชไอวีและเอดส์ในเด็ก สาหรับผู้ให้การปรึกษาในกระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก และ การให้การปรึกษาในกรณีเปิดเผยผลเลือดเด็กและวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวีความสาคัญของการเปิดเผย และไม่เปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก และทักษะการให้การปรึกษาในกรณีเปิดเผยผลเลือดเด็กติดเชื้อเอชไอวี การสื่อสารเรื่องเอชไอวีแก่เด็กและวัยรุ่นและปัจจัยด้านสังคมจิตใจ รวมทั้งขั้นตอนการให้การปรึกษาการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก มีการการฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์สมมุติ เป็นแบบ Triad 3 รอบ สลับบทบาทสมมุติ การให้การปรึกษาในขั้นตอนที่ 1 และ 2 แบ่งออกเป็น 5-6 กลุ่มย่อย และมีการนำเสนอการฝึกปฎิบัติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  กำหนดการประชุม    เอกสารนำเสนอในงานประชุม