วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้การดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี และการพัฒนาคุณภาพบริการด้วยโปรแกรม Pediatric HIVQUAL-T      

   ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี      [วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2556]
 

         ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้การดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี และการพัฒนาคุณภาพบริการด้วยโปรแกรม Pediatric HIVQUAL-T มีการบรรยายเรื่องการดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี การติดตามการดาเนินงานและการพัฒนาคุณภาพ บริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ด้วยโปรแกรม Pediatric HIVQUAL-T และ Early Warning Indicators รวมทั้งเรื่องความก้าวหน้าในการดูแลรักษาทารก เด็กและวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวี และกรณีศึกษาการสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ การดูแลและเข้าใจเด็กและวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี มีการชี้แจงแบบบันทึกที่ใช้ในการเก็บข้อมูล และแบบประเมินโครงสร้างองค์กร ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Pediatric HIVQUAL-T และการส่งผลการวัดทางอินเตอร์เน็ต    กำหนดการประชุม    เอกสารนำเสนอในงานประชุม