วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อศึกษาระบบการส่งต่อหรือขยายงานการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ไปยังระบบงานต่าง ๆ ของสถานพยาบาลและหน่วยงานอื่น (Task Shifting)      

   ณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่      [วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2556]
 

         ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาระบบการส่งต่อหรือขยายงานการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ไปยังระบบงานต่างๆ ของสถานพยาบาลและหน่วยงานอื่น มีการอภิปรายการสร้างเครือข่ายการดูผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน อำเภอสันป่าตอง (รพ.สันป่าตองร่วมกับ รพสต.) อภิปรายรูปแบบการส่งต่อหรือขยายงานการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์โดยพื้นที่ (รพ. ร่วมกับ รพสต.) อภิปรายรูปแบบการส่งต่อ/การผ่องถ่ายงานขยายงานการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์โดยพื้นที่ (รพ.ร่วมกับ อปท.)  มีการแบ่งกลุ่ม ระดมความคิด เพื่อออกแบบระบบการส่งต่อหรือขยายงานการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์และข้อเสนอแนะความเป็นไปได้ของการดำเนินงาน และการอภิปราย ตอบข้อซักถาม เรื่อง “ทิศทางและบทบาทของสปสช. ในอนาคต”    กำหนดการประชุม    เอกสารนำเสนอในงานประชุม