วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและขยายการดูแลรักษาเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยการสร้างเครือข่ายกับโรงพยาบาลชุมชน ประจำปี 2552      

   ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ ซอยสุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร      [วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2552]
 


         ภาพกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและขยายการดูแลรักษาเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยการสร้างเครือข่ายกับโรงพยาบาลชุมชน ประจำปี 2552