วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนิเทศและแผนการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ      

   ณ โรงแรมอมารี เอเทรียม ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร      [วันที่ 27-28 มกราคม 2554]
 


         การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนิเทศและแผนการติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในเด็ก มีการบรรยายความสำคัญของการนิเทศ และข้อกำหนดในการรายงานความก้าวหน้า รูปแบบการนิเทศงานในบทบาทโรงพยาบาลแม่ข่ายในการเยี่ยมติดตามการดำเนินงานการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในเด็ก การนิเทศงานในบทบาทของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และบทบาทของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค มีการบรรยายเนื้อหาและเครื่องมือในการนิเทศงานการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในเด็ก มีการอภิปรายประชุมกลุ่มย่อยหารือประเด็น ข้อคิดเห็นต่อเนื้อหาและเครื่องมือในการนิเทศงานการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในเด็ก และนำเสนอผลการประชุมกลุ่ม แผนการนิเทศติดตามความก้าวหน้า