วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพกิจกรรมการสัมมนา QI National Forum for HIV,TB and STIs ครั้งที่ 2      

   ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร      [วันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2559]
 

         ภาพกิจกรรมการสัมมนา QI National Forum ครั้งที่ 2 มีการบรรยายเรื่องนโยบายการป้องกันเอชไอวีกับ PrEP  และ Update ความรู้ด้าน HIV,TB และ STIs   เอกสารนำเสนอในงานสัมมนา