วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพกิจกรรมการสัมมนา QI National Forum for HIV,TB and STIs ครั้งที่ 1      

   ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร      [วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2558]
 

         ภาพกิจกรรมการสัมมนา QI National Forum มีการบรรยายเรื่องก้าวต่อไปของงานพัฒนาคุณภาพ HIV,TB และ STIs การเปลี่ยนผ่านจาก HIVQUAL สู่การรับรองคุณภาพเฉพาะรายโรค และ Update ความรู้ด้าน HIV,TB และ STIs   เอกสารนำเสนอในงานสัมมนา