วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพกิจกรรมการอบรมการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ระดับประเทศ กลับหน้าแรก

   ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร      [วันที่ 18-21 สิงหาคม 2551]
 


         ภาพกิจกรรมการอบรมการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ระดับประเทศ ซึ่งเน้นการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หัวข้อการอบรมประกอบด้วย ลำดับความสำคัญของการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ หลักการของการพัฒนาคุณภาพ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพ การประเมินองค์กรและแผนการติดตามประเมินผล การวัดผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดในการพัฒนาคุณภาพ รูปแบบ 5 ขั้นตอนของการอบรม การเล่นเกมส์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทักษะการพัฒนาคุณภาพ