วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพกิจกรรมการอบรมวิทยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (QI TOT) กลับหน้าแรก

   ณ โรงแรมซิตี้พาร์ค อ.เมือง จ.นครราชสีมา      [วันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2552]
 


         ภาพกิจกรรมการอบรมวิทยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ และให้เกิดการขยายการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขยายเครือข่ายในการดำเนินงานด้วยตนเอง ตลอดจนเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ให้การปรึกษาให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่