วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพกิจกรรมอบรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ เขตสคร.11 นครศรีธรรมราช กลับหน้าแรก

   ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี       [วันที่ 20 – 23 มกราคม 2555]
 


         ภาพกิจกรรมอบรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ เขตสคร.2 สระบุรี มีการประเมินความรู้และทักษะก่อนการอบรมและชี้แจงขอบเขตเนื้อหาการอบรม ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมอนุกรมความพึงพอใจ หลักการพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมการจัดลำดับความสำคัญงานคุณภาพการดูแลรักษาเอชไอวี/เอดส์ หลักการวัดผลการปฏิบัติงาน รูปแบบการพัฒนาคุณภาพ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมลูกปัดสีแดง (Red Bead Game) เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมลูกเทนนิส (Tennis Ball Game) PDSA Cycle การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเขียนโครงการพัฒนาคุณภาพ โครงการหลัก โครงการย่อย ทักษะที่สำคัญของการเป็นพี่เลี้ยง