วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ สคร.6 ขอนแก่น ปี 2553 กลับหน้าแรก

   ณ รังเย็น รีสอร์ท จ.เลย      [วันที่ 27-30 เมษายน 2553]
 


         ภาพกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ สคร.6 ขอนแก่น ปี 2553 มีการประเมินความรู้และทักษะก่อนการอบรมและชี้แจงขอบเขตเนื้อหาการอบรม ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมอนุกรมความพึงพอใจ หลักการพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมการจัดลำดับความสำคัญงานคุณภาพของการดูแลรักษาเอชไอวี/เอดส์ รูปแบบการพัฒนาคุณภาพ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมลูกปัดสีแดง (Red Bead Game) หลักการวัดผลการปฏิบัติงานการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมลูกเทนนิส (Tennis Ball Game) PDSA Cycle การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทักษะที่สำคัญของการเป็นพี่เลี้ยง แผนงานและบทบาทการทำงานของทีมพี่เลี้ยง