วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบเครื่องมือการประเมินโครงสร้างองค์กร กลับหน้าแรก

   ณ รพ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี รพ.คลองใหญ่,รพ.ตราด จ.ตราด      [วันที่ 17 - 20 กุมภาพันธ์ 2552]
 


         ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบเครื่องมือการประเมินโครงสร้างองค์กรเพื่อการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลนำเสนอบริบท โครงสร้างขององค์กร และการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพและผลการดำเนินงาน ทีมโรงพยาบาลร่วมกันทำแบบประเมินโครงสร้างองค์กร นำเสนอผลการให้คะแนน อภิปรายผล รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ถูกประเมิน