วัตถุประสงค์โครงการ
      

 

 

 

ผลการตอบแบบสอบถามผู้ให้บริการปรึกษางานเอชไอวี/เอดส์ ด้วยโปรแกรม Client Exit Survey ระดับประเทศ      


เลือกปีงบประมาณ:

 ปีงบประมาณ 2560
จำนวนผู้รับบริการปรึกษาที่ทำการประเมิน     100
                                                                                                                           
 ปีงบประมาณ 2560
จำนวนผู้รับบริการปรึกษาที่ทำการประเมิน     100