วัตถุประสงค์โครงการ
      

 

 

 

ผลการตอบแบบสอบถามผู้ให้บริการปรึกษางานเอชไอวี/เอดส์ ด้วยโปรแกรม Counselor Survey ระดับประเทศ      


เลือกปีงบประมาณ : 

  ปีงบประมาณ 2560
จำนวนผู้ให้บริการปรึกษาที่ทำการประเมิน    31