วัตถุประสงค์โครงการ
      

 

 

 

รายงานผลการประเมินโครงสร้างองค์กรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ระดับประเทศ (ค่า Median)      

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560                                          

รายงานผลการประเมินโครงสร้างองค์กร จำแนกเป็นรายปี ระดับ


ปีงบประมาณจน.รพ.A1A2A3A4B1B2B3C1C2D1D2E1F1G1H1Total
2552 5083.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.004.0046.00
2553 4933.004.003.003.004.004.003.004.003.003.003.003.003.003.003.5049.50
2554 5714.004.003.003.004.004.003.004.003.003.004.004.003.003.004.0053.00
2555 5604.004.004.003.004.004.003.004.003.003.004.004.003.003.004.0054.00
2556 4343.004.004.003.004.004.003.004.003.003.004.004.003.003.004.0053.00
2557 1074.004.003.504.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.004.0059.50
2558 13               0.00
2559 3               0.00

หัวข้อ            ความหมาย
ปี ปีที่ประเมินโครงสร้างองค์กรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
  โครงสร้างด้านคุณภาพ (Quality Structure)
A1 มีโครงสร้างเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานด้านเอชไอวีหรือไม่
A2 งานคุณภาพด้านเอชไอวีได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเหมาะสมหรือไม่
A3 ผู้บริหารองค์กรให้การสนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพด้านเอชไอวีหรือไม่
A4 การวางแผนงานพัฒนาคุณภาพด้านเอชไอวีอย่างครบถ้วนทุกองค์ประกอบหรือไม่
  การวางแผนงานด้านคุณภาพ (Quality Planning)
B1 มีการกำหนดเป้าหมายประจำปีสำหรับงานคุณภาพด้านเอชไอวีหรือไม่
B2 มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนในงานคุณภาพด้านเอชไอวีหรือไม่
B3 ในแผนปฏิบัติงานมีการกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินงานหรือไม่
  การวัดผลการทำงานด้านคุณภาพ (Quality Performance Measurement)
C1 มีการกำหนดตัวชี้วัดคุณภาพที่เหมาะสมในงานคุณภาพด้านเอชไอวีหรือไม่
C2 โครงการพัฒนาคุณภาพด้านเอชไอวีมีการวัดผลการปฏิบัติงานเป็นประจำหรือไม่
  กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Activities)
D1 มีการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยด้านเอชไอวีหรือไม่
D2 มีการทำงานเป็นทีมในการพัฒนาคุณภาพหรือไม่
  การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Staff Involvement)
E1 บุคลากรที่ทำงานด้านเอชไอวีมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพหรือไม่
  การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ (Consumer Involvement)
F1 ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพหรือไม่
  การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพ (Evaluation of Quality Program)
G1 มีกระบวนการเพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพด้าน เอชไอวีหรือไม่
  ระบบข้อมูลทางคลินิก (Clinical Information System)
H1 มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อการวัดคุณภาพบริการหรือไม่
Total คะแนนรวมที่ได้จากการประเมินโครงสร้างองค์กรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ