วัตถุประสงค์โครงการ
      

 

 

 

รายงานการวัดผลคุณภาพการดูแลรักษาเด็กด้วยโปรแกรม Pediatric HIVQUAL-T ระดับประเทศ      


เลือก กลุ่มตัวชี้วัด ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562                                          

รายงานผลการวัดคุณภาพจำแนกเป็นรายปี ระดับ
ปีงบประมาณ  
 ปีงบประมาณจน.รพ.CaselistSampleFU_3FU_6StagingCD4VLPCPARV_10AdhARV resistanceTBWTHTDevelopmentSafe SexImmunizationDisclosure

ปีงบประมาณ : 2560

 2560 1626298.39 98.39 100.00 59.68 93.22 60.00 100.00 98.31 NA 72.58 98.39 98.39 98.39 98.15 100.00 80.36

ปีงบประมาณ : 2559

 2559 633525188.45 99.20 100.00 68.53 97.11 68.42 100.00 99.60 100.00 85.26 100.00 100.00 99.60 100.00 100.00 78.74

ปีงบประมาณ : 2558

 2558 2375857985.32 90.50 81.82 72.02 92.99 76.27 97.68 95.50 100.00 79.62 96.89 96.89 94.47 94.72 85.96 72.54

ปีงบประมาณ : 2557

 2557 461474123985.48 91.77 97.44 75.95 93.66 85.71 97.16 97.78 100.00 86.03 98.70 98.43 93.52 97.55 87.50 74.08

ปีงบประมาณ : 2556

 2556 1643627261679.97 92.58 100.00 90.71 93.55 75.76 94.76 95.37 100.00 80.43 97.74 97.36 96.02 97.79 89.50 72.74

ปีงบประมาณ : 2555

 2555 2095184405490.61 96.40 98.88 93.17 93.67 85.28 96.21 95.52 100.00 80.08 99.41 98.20 94.53 96.90 91.98 75.61

ปีงบประมาณ : 2554

 2554 2075542424391.56 96.86 95.81 93.19 92.10 91.29 94.94 94.11 100.00 72.05 98.25 96.31 89.44 95.96 80.77 72.53

ปีงบประมาณ : 2553

 2553 1584860338389.88 96.10 92.31 90.42 89.42 93.47 93.40 94.76 100.00 64.00 97.55 94.29 79.65 91.59 81.79 74.41

ปีงบประมาณ : 2552

 2552 222485138396.10 98.12 98.91 92.70 92.46 100.00 NA 96.66 76.39 73.97 99.42 99.20 91.54 93.83 92.05 67.62

ปีงบประมาณ : 2551

 2551 182091113995.00 98.16 68.83 89.29 79.26 100.00 NA 89.06 78.87 48.55 99.74 99.39 60.93 87.61 93.50 61.20

ปีงบประมาณ : 2550

 2550 11171094566.67 NA 77.03 87.94 38.81 100.00 NA 66.93 79.66 37.04 99.26 97.04 57.14 67.09 88.08 49.20

ปีงบประมาณ : 2549

 2549 51139437NA NA 97.71 98.63 46.89 83.46 NA 96.61 59.09 82.15 99.08 98.40 62.50 NA 85.23 59.24

ปีงบประมาณ : 2548

 2548 51035460NA NA 73.91 97.17 51.36 88.82 NA 93.88 0.00 70.31 98.91 94.35 47.37 NA 44.53 62.39
หัวข้อความหมาย
Caselistจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดในช่วงปีที่ทำการประเมิน
Sampleจำนวนผู้ป่วยที่ทำการประเมิน
FU_3ร้อยละของผู้ป่วยที่มารับการรักษาในคลินิกครั้งสุดท้ายภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา
FU_6ร้อยละของผู้ป่วยที่มารับการรักษาในคลินิกครั้งสุดท้ายภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา
Stagingร้อยละของผู้ป่วยที่ไม่ได้กินยาต้านไวรัสได้รับการคัดกรองระยะของโรคทางคลินิกอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงที่ทำการประเมิน
CD4ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ CD4 ภายใน 6 เดือนสุดท้ายที่ทำการประเมิน
VLร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสได้รับการตรวจระดับไวรัสในกระแสเลือด อย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงที่ทำการประเมิน
PCPร้อยละของผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ได้รับยาป้องกัน PCP แบบปฐมภูมิ
ARV_10ร้อยละของผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการกินยาต้านไวรัสได้รับยาต้านไวรัส (2010)
Adhร้อยละของผู้ป่วยที่ได้ยาต้านไวรัสได้รับการคัดกรองประวัติความสม่ำเสมอในการกินยาในช่วง 3 ครั้งสุดท้ายที่มาตรวจ
ARV resistanceร้อยละของผู้ป่วยที่อาการแย่ลงได้รับการตรวจหาการดื้อยาต้านไวรัสในช่วงที่ทำการประเมิน
TBร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองประวัติการสัมผัสวัณโรคและอาการแสดงทางคลินิกของวัณโรคใน 6 เดือนสุดท้ายของช่วงที่ทำการประเมิน
WTร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินน้ำหนักตามอายุอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วง 6 เดือนสุดท้ายที่ทำการประเมิน
HTร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินส่วนสูงตามอายุในช่วง 6 เดือนสุดท้ายที่ทำการประเมิน
Development mentร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินพัฒนาการจากการซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงที่ทำการประเมิน
Safe Sexร้อยละของเด็กที่เข้าสู่วัยรุ่นหรือเด็กที่อายุมากกว่าเท่ากับ 15ปี ได้รับการประเมินความเสี่ยงทางเพศ
Immunizationร้อยละของผู้ป่วยอายุน้อยกว่าเท่ากับ 6 ปีที่ได้รับวัคซีนอย่างเหมาะสมตามอายุ
Disclosureร้อยละของผู้ป่วยที่อายุมากกว่าเท่ากับ 10 ปีที่ทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง (fully disclose)