วัตถุประสงค์โครงการ
      

 

 

 

ผลการวัดคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T V.5 ระดับประเทศ      


เลือก กลุ่มตัวชี้วัด ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560                                          

รายงานผลการวัดคุณภาพจำแนกเป็นรายปี ระดับ

ปีงบประมาณ  
 ปีงบประมาณจน.รพ.Caselist1Sample1Caselist2Sample2ARVAdhPCPCryptoTBSyphilisPAPSafe sex

ปีงบประมาณ : 2560

 2560 110710755100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 79.25 100.00

ปีงบประมาณ : 2559

 2559 1343191139441201100.00 78.37 95.28 100.00 99.64 81.09 69.91 97.72

ปีงบประมาณ : 2558

 2558 1212676489863719192189.26 86.32 94.83 94.72 99.00 91.41 77.12 94.65

ปีงบประมาณ : 2557

 2557 25041162176016374348390.17 82.81 93.96 95.05 99.31 92.88 76.98 98.34

ปีงบประมาณ : 2556

 2556 5941239814315416976891291.36 80.33 92.92 94.43 99.05 91.02 76.09 95.74

ปีงบประมาณ : 2555

 2555 74014901952690189631022292.14 80.86 92.29 91.64 99.12 88.77 75.14 95.90

ปีงบประมาณ : 2554

 2554 7621435815292519190954698.74 80.26 89.51 90.16 98.00 86.28 73.09 93.90

ปีงบประมาณ : 2553

 2553 6621201234297216711776596.94 77.09 77.45 86.04 96.79 82.58 68.96 95.77


หัวข้อความหมาย
Caselist1จำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ทั้งหมดในช่วงปีที่ทำการประเมิน
Sample1จำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ที่ทำการประเมิน
Caselist2จำนวนผู้ป่วยใหม่ในช่วงปีที่ทำการประเมิน
Sample2จำนวนผู้ป่วยใหม่ที่ทำการประเมิน
ARVร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีข้อบ่งชี้ ได้รับยาต้านไวรัส
Adhร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับยาต้านไวรัส ได้รับการประเมินหรือติดตาม Drug Adherence อย่างสม่ำเสมอ
PCPร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีข้อบ่งชี้ ได้รับยาป้องกันโรคปอดอักเสบ PCP ปฐมภูมิ
Cryptoร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีข้อบ่งชี้ได้รับยาป้องกันโรคเชื้อรา Cryptococcosis ปฐมภูมิ
TBร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับการคัดกรองวัณโรคปอด
Syphilisร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ได้รับการตรวจคัดกรองซิฟิลิส
PAPร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเพศหญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
Safe sexร้อยละของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับข้อมูลคำแนะนำเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย