ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 กำหนดการอบรม31 ทีมผู้จัดการอบรม 19/3/2555
2 ความก้าวหน้า และกรณีศึกษา การดูแลเด็กและวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวี74 รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19/3/2555
3 การพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาเด็กติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ด้วยโปรแกรม Pediatric HIVQUAL-T79 พญ.รังสิมา โลห์เลขา
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
19/3/2555
4 กระบวนการพัฒนาคุณภาพการวางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ในเด็ก โดยใช้ HIVQUAL-T Model39 พญ.รังสิมา โลห์เลขา
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
19/3/2555
5 ความเชื่อมโยงงานพัฒนาคุณภาพ HIVQUAL และการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HA43 พญ.รวิวรรณ หาญสุทธิเวชกุล
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
19/3/2555
6 ตัวอย่าง คุณภาพการจัดบริการทางคลินิค (Clinical Tracer of Quality)62 พญ.รวิวรรณ หาญสุทธิเวชกุล
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
19/3/2555
7 ชี้แจงแบบบันทึกที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและแบบประเมินโครงสร้างองกรค์38 คุณวรวรรณ ไฝ่กระโทก
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
19/3/2555
8 การใช้งานโปรแกรม Pediatric HIVQUAL-T v.4.178 คุณสุชิน จันทร์วิเมลือง
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
19/3/2555
9 การส่งต่อข้อมูลทางเว็บไซด์ www.cqihiv.com40 คุณศรีลัย เรืองชัย
สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
19/3/2555
10 เครื่องมือที่ใช้เชื่อมโยงงาน HA และ HIVQUAL44 คุณชื่นกมล เสถบุตร
สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
19/3/2555
11 Download ทั้งหมด78 ทีมวิทยากร 19/3/2555

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารการอบรม Pediatric HIVQUAL-T 8-9 มี.ค. 2555 
                

 
aaa