ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 กำหนดการประชุม14 ทีมผู้จัดการประชุม 16/5/2555
2 สถานการณ์ ความสำคัญ และโครงการแฮปปี้ทีน46 พญ.รังสิมา โลห์เลขา
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
16/5/2555
3 ความก้าวหน้าในการดูแลรักษาวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี42 ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
16/5/2555
4 จิตวิทยาวัยรุ่นและปัญหาของวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี51 พญ.จริยา ทะรักษา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
16/5/2555
5 Group sessions : การจัดกิจกรรมให้ความรู้กับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากเลย27 คุณนิศาชล อุ่นจิตร
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
16/5/2555
6 Show and share : การจัดกิจกรรมให้ความรู้กับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี ทำได้ง่ายนิดเดียว31 คุณวิภาดา นุชนารถ
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
16/5/2555
7 เกมส์วัยรุ่นวัยรู้51 คุณนิศาชล อุ่นจิตร
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
16/5/2555
8 ก้าวหน้าท้าโลก33 คุณวิภาดา นุชนารถ
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
16/5/2555
9 แนวทางการให้คำปรึกษาวัยรุ่น ข้อควรปฏิบัติและข้อห้าม49 ผศ.พญ.บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
16/5/2555
10 การให้คำปรึกษาวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี44 รศ.นพ.วิฐารณ บุญสิทธิ
หน่วยจิตเวชเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
16/5/2555
11 Individual sessions: Role plays27 คุณยุ้ยเตียง ดูริเยร์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
16/5/2555
12 แผนผังการให้คำปรึกษาวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี44 คุณยุ้ยเตียง ดูริเยร์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
16/5/2555
13 การเตรียมวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีเพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการดูแลแบบผู้ใหญ่63 คุณพัชราภรณ์ ภวภูตานนท์
สำนักโรคเอดส์ฯ
16/5/2555
14 การส่งต่อวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี39 คุณเกสร จันทร์ศิริ รพ.ลำปาง จ.ลำปาง 16/5/2555
15 จากเด็ก สู่ ผู้ใหญ่37 คุณเยวลักษณ์ แถลงกิจ
รพ.แม่สรวย จ.เชียงราย
16/5/2555
16 การส่งต่อวัยรุ่นไปคลินิกผู้ใหญ่37 คุณสุภรณ์ วัฒนาภรณ์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย 16/5/2555
17 การส่งต่อวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีเข้าสู่ระบบการดูแลแบบผู้ใหญ่55 คุณธนันดา นัยวัฒนกุล
คุณวรวรรณ ใฝ่กระโทก
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
16/5/2555
18 เครื่องมือที่ใช้ในการส่งต่อ74 คุณวรวรรณ ใฝ่กระโทก
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
16/5/2555
19 Download เอกสารทั้งหมด102 ทีมวิทยากร 16/5/2555

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารการเตรียมวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีเพื่อส่งต่อระบบการดูแลแบบผู้ใหญ่ 2-4 พ.ค. 2555 
                

 
aaa