ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 กำหนดการอบรม21 ทีมผู้จัดการประชุม 19/6/2555
2 ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเอชไอวีและเอดส์ สำหรับผู้ให้การปรึกษา
ในกระบวนการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก และเอดส์
สำหรับผู้ให้การปรึกษาในกระบวนการ เปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก
87 คุณพัชราภรณ์ ภวภูตานนท์
สำนักโรคเอดส์ฯ
19/6/2555
3 ความสำคัญของการเปิดเผยและไม่เปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก75 คุณวรวรรณ ใฝ่กระโทก
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
19/6/2555
4 ปัจจัยด้านสังคมและจิตใจเกี่ยวกับการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก44 คุณสมใจ รัตนมณี
รพ.ศรีนครินทร์
19/6/2555
5 การสื่อสารเรื่องเอชไอวีแก่เด็กและวัยรุ่น และสาธิตตัวอย่างเครื่องมือ/กิจกรรม47 คุณสมใจ รัตนมณี
รพ.ศรีนครินทร์
19/6/2555
6 ขั้นตอนที่ 1 การประเมินและเตรียมความพร้อมเพื่อการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อ
เอชไอวีแก่เด็กและวัยรุ่น และสาธิตการใช้แบบประเมิน
42 คุณอุษา สุขาพันธุ์
รพ.หาดใหญ่
19/6/2555
7 - ผังสรุปขั้นตอนเปิดเผยผลเลือด41 " 19/6/2555
8 - แบบประเมินคุณสมบัติผู้รับบริการ28 " 19/6/2555
9 - แบบประเมินความพร้อมผู้รับบริการ29 " 19/6/2555
10 - แบบบันทึกผู้ให้การปรึกษา40 " 19/6/2555
11 ขั้นตอนที่ 2 การให้การปรึกษาเพื่อประเมินและเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเผย
สภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก และสาธิตการใช้แบบประเมิน
47 คุณสมใจ รัตนมณี
รพ.ศรีนครินทร์
19/6/2555
12 ขั้นตอนที่ 3 การเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กและวัยรุ่น และสาธิตการใช้แบบประเมิน25 คุณอุษา สุขาพันธุ์
รพ.หาดใหญ่
19/6/2555
13 - แบบบันทึกการให้คำปรึกษาเพื่อเปิดเผยผลเลือด24 " 19/6/2555
14 ขั้นตอนที่ 4 การติดตามหลังเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กและวัยรุ่น18 คุณสมใจ รัตนมณี
รพ.ศรีนครินทร์
19/6/2555
15 - การประเมินและการติดตามเด็ก23 " 19/6/2555
16 - การจัดกิจกรรม..วีดีทัศน์..หนังสั้น..เพื่อการเรียนรู้26 " 19/6/2555
17 - แบบประเมินหลังเปิดเผยผลเลือดระยะ 2 เดือน17 " 19/6/2555
18 - แบบประเมินหลังเปิดเผยผลเลือดระยะ 6 เดือน12 " 19/6/2555
19 การเปิดเผยการวินิจฉัยบางส่วนแก่เด็ก (Partial Disclosure)28 คุณอุษา สุขาพันธุ์
รพ.หาดใหญ่
19/6/2555
20 เทคนิคและตัวอย่างการสนทนาและให้ข้อมูลแก่เด็กและวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี41 คุณวรวรรณ ใฝ่กระโทก
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
19/6/2555
21 Download ทั้งหมด100 ทีมวิทยากร 19/6/2555

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารการให้การปรึกษาเพื่อเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก 14-15 มิ.ย. 2555 
                

 
aaa