ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 กำหนดการประชุม16 ทีมผู้จัดการประชุม 28/8/2555
2 ความสำคัญของการนิเทศและข้อกำหนดในการรายงานความก้าวหน้า13 คุณพัชราภรณ์ ภวภูตานนท์
สำนักโรคเอดส์ฯ
28/8/2555
3 รูปแบบการนิเทศงานในบทบาทโรงพยาบาลแม่ข่าย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์19 พญ.รวิวรรณ หาญสุทธิเวชกุล
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
28/8/2555
4 รูปแบบการนิเทศงานในบทบาทโรงพยาบาลแม่ข่าย รพ.หาดใหญ่18 พญ.ฐิติพร บ่อเกิด
รพ.หาดใหญ่
28/8/2555
5 การเตรียมข้อมูลก่อนออกนิเทศ "ตรวจสอบความถูกต้องของผลการวัด Pediatric HIVQUAL และ QI"15 คุณวรวรรณ ใฝ่กระโทก ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
คุณมณี เย็นตั้ง โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
28/8/2555
6 เนื้อหาและเครื่องมือในการนิเทศงานการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ในเด็ก31 คุณสิริลักษณ์ จันเทร์มะ
รพ.หาดใหญ่
28/8/2555
7 การนิเทศงานบทบาทระดับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค6 ภญ.ฉัตรนรินทร์ พลการ
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี
28/8/2555
8 การนิเทศงานบทบาทระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด22 คุณธัญญาภรณ์ คุณสมบัติ ดูบูโสช์ 28/8/2555
9 แบบฟอร์มการรายงานนิเทศระดับต่าง ๆ  28/8/2555
10     ระดับโรงพยาบาล37 คณะทำงาน 28/8/2555
11     ระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด17 คณะทำงาน 28/8/2555
12     ระดับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค4 คณะทำงาน 28/8/2555
13 ความสำคัญของการติดตามประเมินผลและความสำคัญของตัวชี้วัดสัญญาณการเกิดเชื้อดื้อยา23 พญ.รังสิมา โลห์เลขา
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
28/8/2555
14 อภิปรายประชุมกลุ่มย่อยหารือประเด็น ข้อคิดเห็นต่อเนื้อหาและเครื่องมือในการนิเทศงานการดูแลรักษาเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี9 อภิปรายกลุ่มย่อย 28/8/2555
15 แผนการนิเทศงานโครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์15 คณะทำงาน 28/8/2555
16 กรอบระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมและรายงานที่ต้องส่งตามแผน10 คณะทำงาน 28/8/2555
17 ตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล35 คณะทำงาน 28/8/2555
18 Download ทั้งหมด44 ทีมวิทยากร 28/8/2555

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารการจัดทำแนวทางการนิเทศและแผนการติดตามความก้าวหน้า 23-24 ส.ค. 2555 
                

 
aaa