ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาเด็กติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ปีงบประมาณ 255523 นพ.สมยศ กิตติมั่นคง
สำนักโรคเอดส์ฯ
29/11/2555
2 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสัญญาณเตือนการเกิดเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส36 พญ.รังสิมา โลห์เลขา
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
29/11/2555
3 แนวทางพัฒนาการป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยาต้านไวรัส26 นพ.วิทยา เพ็ชรดาชัย
รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
29/11/2555
4 การรักษาเด็กติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส & การเกิดเชื้อไวรัสดื้อยา21 รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29/11/2555
5 หน่วยตรวจกุมารเวชกรรม รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี13 คุณนิภา ไกรเสวกวิสัย
รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี
29/11/2555
6 Download ทั้งหมด31 ทีมวิทยากร 29/11/2555

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารประชุมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล EWI ในเด็ก 20 พ.ย. 2555 
                

 
aaa