ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 Program & Disease Specific Certification188 คุณปิ่นรัตน์ พันธุ์มณี
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
26/12/2555
2 การขับเคลื่อนระบบคุณภาพงานการป้องกัน ดูแลรักษาเอชไอวีเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ พศ. 2556-255899 พญ.จิตรลดา อุทัยพิบูลย์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
26/12/2555
3 กรอบแนวคิดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) กับการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี 91 พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)
4/2/2556
4 Download ทั้งหมด79 ทีมวิทยากร 26/12/2555

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
Program and Disease Specific Certification 
                

 
aaa