ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 กำหนดการประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม48 ทีมผู้จัดการประชุม 11/2/2556
2 VCT for same day result38 รพ.อุดรธานี จ.อุดรธานี 11/2/2556
3 การส่งเสริมการเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี แบบสมัครใจเชิงรุก55 รพ.บ่อไร่ จ.ตราด 11/2/2556
4 โครงการสร้างเครือข่ายการดูแล ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน อาเภอสันป่าตอง38 รพ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 11/2/2556
5 เครือข่ายดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน28 รพ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 11/2/2556
6 การพัฒนาศักยภาพของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์จากฐานะผู้รับบริการ (Client) เปลี่ยนเป็นผู้ร่วมให้บริการ28 รพ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 11/2/2556
7 การประสานกับเครือข่ายแกนนำผู้ติดเชื้อ/พมจ./นิคมสร้างตนเอง/อบต./สถานศึกษา/เครือข่ายศาสนา36 รพ.ควนกาหลง จ.สตูล 11/2/2556
8 เครือข่ายสื่อสารเรื่องเพศและป้องกันเอดส์ในชุมชน(มาเสราะเมียนมูย)27 รพ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 11/2/2556
9 โครงการพัฒนาระบบการให้การปรึกษาก่อนและหลังเจาะเลือดสำหรับหญิงตั้งครรภ์และสามี
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อ.กุมภวาปี และ อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
25 รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล อ.กุมภวาปี และ อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 11/2/2556
10 การดูแลเด็กเปาะบางแบบมีส่วนร่วม37 รพ.ส่งเสริมสุขภาพตาบลสามพร้าว จ.อุดรธานี 11/2/2556
11 Download ทั้งหมด71 ทีมวิทยากร 11/2/2556

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารนำเสนอการประชุม Concept Task Shifting 12-14 กพ. 2556 
                

 
aaa