ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 กำหนดการประชุม17 ทีมผู้จัดการประชุม 4/7/2556
2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคเอชไอวีและเอดส์ในเด็ก87 นพ.วิทยา เพ็ชรดาชัย
รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
4/7/2556
3 การให้การปรึกษาในกรณีเปิดเผยผลเลือดเด็กและวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวี80 คุณสมใจ รัตนมณี
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4/7/2556
4 ปัจจัยด้านสังคมและจิตใจเกี่ยวกับการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี45 คุณสมใจ รัตนมณี
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4/7/2556
5 การสื่อสารเรื่องเอชไอวีกับเด็ก55 คุณสมใจ รัตนมณี
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4/7/2556
6 4 ขั้นตอนในการให้การปรึกษาเพื่อเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก71 ทีมวิทยากร 4/7/2556
7 การติดตามเด็กและผู้ดูแลภายหลังการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก30 คุณสมใจ รัตนมณี
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4/7/2556
8 การเปิดเผยการวินิจฉัยบางส่วนแก่เด็ก58 คุณอุษา สุขาพันธ์
รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4/7/2556
9 กรณีผู้ดูแลตัดสินใจที่จะเปิดเผยเองที่บ้าน:ประเด็นสาคัญที่ต้องเตรียม19 คุณอุษา สุขาพันธ์
รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4/7/2556
10 เทคนิคการตอบคาถามหรือให้ข้อมูลแก่เด็ก20 คุณมณี เย็นตั้ง
รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
4/7/2556
11 การจัดกิจกรรม..วีดีทัศน์..หนังสั้น..เพื่อการเรียนรู้19 คุณสมใจ รัตนมณี
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4/7/2556
12 กิจกรรมประเมิน...ติดตาม วีดีทัศน์.. หนังสั้น..เพื่อกาเรียนรู้20 ทีมวิทยากร 4/7/2556
13 กรณีศึกษา8 ทีมวิทยากร 4/7/2556
14 ใบงานฝึกปฏิบัติ - แบบสังเกตการสาธิต17 ทีมวิทยากร 4/7/2556
15 - ฝึกปฏิบัติ กรณีเด็กเล็ก10 ทีมวิทยากร 4/7/2556
16 - กรณีศึกษาฝึกปฏิบัติ 17 ทีมวิทยากร 4/7/2556
17 - กรณีศึกษาฝึกปฏิบัติ 28 ทีมวิทยากร 4/7/2556
18 แบบประเมิน24 ทีมวิทยากร 4/7/2556
19 Disclosure Map51 คุณอุษา สุขาพันธ์
รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4/7/2556
20 สอนภูมิคุ้มกัน24 คุณมณี เย็นตั้ง
รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
4/7/2556
21 Download ทั้งหมด61 ทีมวิทยากร 4/7/2556

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
การให้การปรึกษาเพื่อเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก (24-25 มิ.ย. 2556) 
                

 
aaa