ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 กำหนดการประชุม19 ทีมผู้จัดการประชุม 11/11/2556
2 การเยี่ยมติดตามและการใช้ข้อมูล Pediatric HIVQUAL, EWI, NAT ในการพัฒนาคุณภาพบริการ35 พญ.รังสิมา โลห์เลขา
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
11/11/2556
3 แผนการดำเนินงาน Active Case Management Network24 พญ.รังสิมา โลห์เลขา
คุณธนันดา นัยวัฒนกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
11/11/2556
4 การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายจังหวัดในการดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี16 คุณสุวิมล สุภามา
รพ.วังสะพุง จ.เลย
11/11/2556
5 การใช้รายงานจากโปรแกรม NAPDAR เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี17 คุณสิริลักษณ์ จันเทร์มะ
รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
11/11/2556
6 การประเมินให้ความช่วยเหลือด้านสังคมและจิตใจในวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี11 ผศ.พญ.บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
11/11/2556
7 การเลือกวิธีคุมกำเนิดให้วัยรุ่น ฯ15 ผศ.พญ.บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
11/11/2556
8 การสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี Happy Teen และแนะนำการใช้เครื่องมือใน Happy Teen5 คุณอุษา สุขพันธ์
รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
11/11/2556
9 บรรยายเรื่องผลการวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริม Adherence และเพศศึกษาที่ปลอดภัยในวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี9 คุณชุติมา สายแสงจันทร์
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กลุ่มเราเข้าใจ
11/11/2556
10 การดูแลรักษาวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี สูตรยาต้านไวรัสที่เหมาะสมกับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี และสูตรดื้อยา12 ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
11/11/2556
11 Download ทั้งหมด24 ทีมวิทยากร 11/11/2556

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารการจัดทำแนวทางการนิเทศและแผนการติดตามความก้าวหน้า 28-29 ต.ค. 2556 
                

 
aaa