ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 วัตถุประสงค์การดำเนินงานและความเชื่อมโยงสู่งานคุณภาพ163 นพ.สุเมธ องค์วรรณดี
ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ฯ
1/8/2557
2 การขับเคลื่อนระบบคุณภาพบริการ การป้องกัน HIV/Aids/STI อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการรับรองเฉพาะโรค171 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
1/8/2557
3 ทิศทางการขอรับรองเฉพาะรายโรค: HIV/STI program164 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
1/8/2557
4 Clinical Tracer Highlight154 HACC โคราช (อ.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
1/8/2557
5 สรุปประเด็นการประชุมกลุ่มแกนนำหลัก จาก สคร/สสจ/รพ.นำร่อง87 ผู้เข้าร่วมประชุม 1/8/2557
6 Download ทั้งหมด119 ทีมวิทยากร 1/8/2557

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารประชุมทีมงานพัฒนาคุณภาพ เพื่อการขอรับรองคุณภาพเฉพาะรายโรค (DSC) (28-29 ก.ค. 2557) 
                

 
aaa