ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 กำหนดการอบรม177 ทีมผู้จัดการอบรม 17/6/2554
2 ความสำคัญ นโยบายต่อบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยงด้านการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ระดับเขตและระดับจังหวัด328 พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยะสุวัฒน์
สำนักโรคเอดส์ฯ
17/6/2554
3 ระบบรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) กับงานพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์327 นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์
โรงพยาบาลบ้านโพธิ์
17/6/2554
4 ความเชื่อมโยงงานพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาฯ กับมาตรฐานงานเอดส์236 คุณศันสนีย์ สมิตะเกษตริน
สำนักโรคเอดส์ฯ
17/6/2554
5 ความเชื่อมโยงงานพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาฯ กับ ระบบรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) และ มาตรฐานงานเอดส์226 นายแพทย์วราวุธ สุรพฤกษ์ 17/6/2554
6 การวัดและการวิเคราะห์ผลการวัดคุณภาพฯ133 พญ.รังสิมา โลห์เลขา
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
17/6/2554
7 โครงสร้างคุณภาพพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพฯ116 นางสาววรวรรณ ใฝ่กระโทก
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
17/6/2554
8 หลักการพัฒนาคุณภาพฯ128 นายแพทย์วราวุธ สุรพฤกษ์ 17/6/2554
9 หลักการเขียนโครงการพัฒนาคุณภาพฯ บรรยาย QI Memo204 พญ.จิตรลดา อุทัยพิบูลย์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
17/6/2554
10 หลักการเขียนโครงการพัฒนาคุณภาพฯ บรรยาย PDSA199 นายแพทย์วราวุธ สุรพฤกษ์ 17/6/2554
11 การวิเคราะห์คุณภาพโครงการพัฒนาคุณภาพฯ96 คุณธนันดา นัยวัฒนกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
17/6/2554
12 เครื่องมือการเชื่อมโยงงานพัฒนาคุณภาพบริการด้านเอชไอวี/เอดส์และมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล142 พญ.จิตรลดา อุทัยพิบูลย์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
17/6/2554
13 ตัวอย่างการเขียนเรื่องเล่าโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี122 ทีมสหวิชาชีพ 17/6/2554
14 ตัวอย่างการเขียนเรื่องเล่าโรงพยาบาลลำปาง จ.ลำปาง124 ทีมสหวิชาชีพ 17/6/2554
15 แนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง สคร. และ สสจ.44 คุณวิภา ภาวนาภรณ์
คุณจิราพรรณ รัฐประสริฐ
17/6/2554
16 Download ทั้งหมด297 ทีมผู้จัดการอบรม 17/6/2554

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (QI Training) 
                

 
aaa